خرید منابع دکتری ادبیات فارسی
1 متون نظم و نثر
60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: پنجشنبه 14:00 - 19:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 کلیات ادبی
60 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان | روز و ساعت: پنجشنبه 8:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 زبان عربی
------------------------------------------------------
 60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: جمعه 8:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 زبان عمومی
-----------------------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت چهارشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A

17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C

8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D

17:00 - 21:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 TOLIMO
------------------------------------------------------ 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد