خرید منابع دکتری ادبیات فارسی
1 زبان عمومی
-----------------------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت چهارشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 TOLIMO
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 متون نظم و نثر
----------------------------------------------------------------------
  60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: پنج شنبه 19 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کلیات مسایل ادبی
----------------------------------------------------------------------
  60 ساعت  | نام استاد: دکتر شاهمرادیان | روز و ساعت: پنج شنبه 13 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عربی
----------------------------------------------------------------------
  60 ساعت  | نام استاد: دکتر فراهانی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,275,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21- 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17- 13
کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج( تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12 - 8

کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:سه شنبه 21-17

--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,190,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه17-13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

 کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,317,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد