خرید منابع دکتری علوم ارتباطات
1 روش های پژوهش در ارتباطات
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: استاد رازقندی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
----------------------------------------------------------------------
  50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 11 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 روزنامه نگاری
----------------------------------------------------------------------
  26 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنجشنبه 13- 11
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21 - 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12 - 8

کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21-17
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17

کد D(گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 - 17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد