خرید منابع دکتری مشاوره راهنمایی
1 اصول و فنون نظریه های مشاوره و روان درمانی (مشاوره)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت |نام استاد: دکتر شیشه‌فر |روز و ساعت: سه شنبه 14-11
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روانشناسی شخصیت(مشاوره)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت:چهارشنبه19:15-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار و روش های تحقیق
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 50 ساعت |نام استاد: دکترصفایی|روز و ساعت:یکشنبه20:30-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 65 ساعت |نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:یکشنبه 21-17
 کد B (گروه)| 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 17-13
 کد C (گروه)| 65 ساعت|نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:پنجشنبه21-17

کد D(گروه)| 65 ساعت|نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:سه شنبه 21-17

--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 نظریه های روان درمانی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: استاد خزایی | روز و ساعت: سه شنبه 14-17  
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج |روز و ساعت:سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه)| 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت )|روز و ساعت:پنجشنبه 17-13
 کد C (گروه)| 56 ساعت|نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) |روز و ساعت:جمعه 12-8

کد D(گروه)| 56 ساعت|نام استاد: استاد مروج |روز و ساعت:جمعه21-17

 -------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد