خرید منابع دکتری شیمی
1 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 TOLIMO
-------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استادمروج | روز و ساعت: سه شنبه21 - 17------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 
کد C (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد D (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود

کد E (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


کد F (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مدنی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 ریاضی پایه
----------------------------------------------------------------------
  8 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
----------------------------------------------------------------------
 کد C (گروه) | 65 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 شیمی آلی پیشرفته
----------------------------------------------------------------------
 52 ساعت  | نام استاد: دکتر سهیلی زاده | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,250,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 سنتز ترکیبات آلی
----------------------------------------------------------------------
 52 ساعت  | نام استاد: دکتر سهیلی زاده | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,250,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 طیف سنجی در شیمی آلی
----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,350,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 شیمی تجزیه پیشرفته
----------------------------------------------------------------------
  70 ساعت  | نام استاد: دکتر حاج حسینی | روز و ساعت: جمعه 14 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
9 الکترو شیمی تجزیه ای
----------------------------------------------------------------------
  45 ساعت  | نام استاد: دکتر عسگری | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
10 اسپکتروسکوپی تجزیه ای
----------------------------------------------------------------------
  70 ساعت  | نام استاد: دکترحاج حسینی | روز و ساعت: جمعه 20 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
11 شیمی معدنی پیشرفته
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر طرلانی | روز و ساعت: جمعه 17 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
12 طیف سنجی
----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: دکتر طرلانی | روز و ساعت: جمعه  11 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
13 سینتیک
----------------------------------------------------------------------
 32 ساعت  | نام استاد: دکتر طرلانی| روز و ساعت: پنجشنبه 14 - 11
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد