برنامه کلاس های حضوری ترم تابستان کارشناسی ارشد 1400 | مدیریت مالی 

 

مجموعه مدیریت مالی(1142)

برنامه کلاس‌های ارشد موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

کلاس‌های کارشناسی ارشد تابستان  1399

شروع دوره مرداد ماه

نام دروس عمومی

ساعت تدریس

ساعت جمع بندی

نام استاد

روز وساعت

زبان عمومی

50

8

دکتر رمضان‌نیا

دوشنبه 21-17

ریاضی

60

12

دکتر رضاپور

پنجشنبه 13-8

آمار مدیریت

60

16

دکتر طورانی

جمعه 21-17

اقتصاد خرد و کلان

68

16

استاد معیر

جمعه 17-13

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

48

12

دکتر مدرسی

یکشنبه21-17

نام دروس تخصصی مالی

ساعت

 

نام استاد

ساعت

مدیریت مالی

48

16

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 20/30-17/00

مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک(دوره پاییز)

80

16

دکتر گرجی آرا

سه شنبه 21-17/30

چهارشنبه  21-17/30

حسابداری مالی و صنعتی

48

16

دکتر نوردرخشان

پنجشنبه 17/00-13/30

 

   
نظرات کاربران

UserImage

نظر خودرا وارد کنید!