مجموعه مدیریت
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: جمعه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: یک شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 آمار مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد نظام | روز و ساعت: جمعه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 576,000 تومان
قیمت با تخفیف : 547,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اقتصاد خرد و کلان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 64 ساعت  | نام استاد: استاد گرگانی | روز و ساعت: جمعه 20 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر منافی | روز و ساعت: یک شنبه 17 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 330,000 تومان
قیمت با تخفیف : 313,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: دوشنبه 16 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 مدیریت مالی(مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر منافی | روز و ساعت: چهارشنبه 20 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با تخفیف : 342,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
9 مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک (مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر منافی | روز و ساعت: چهارشنبه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
10 حسابداری مالی و صنعتی(مجموعه مدیریت مالی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: استاد صادق پور | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 360,000 تومان
قیمت با تخفیف : 342,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
11 بازاریابی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT و مدیریت منابع انسانی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: دوشنبه 12 - 9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
12 پژوهش های عملیاتی(مجموعه مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و مدیریت IT)
------------------------------------------------------
گروه 1|60 ساعت |نام استاد: استاد معدنچی| روز و ساعت:چهارشنبه 17 - 8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
13 مدیریت تولید (مجموعه مدیریت صنعتی و مدیریت IT)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد معدنچی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
14 مالیه عمومی و بودجه(مجموعه مدیریت دولتی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 20 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میشود
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 200,000 تومان
قیمت با تخفیف : 190,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
15 مدیریت منابع انسانی (مجموعه مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد نظام | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میشود
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد