کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیاییکلاس کنکور کارشناسی ارشد جغرافیا*معرفی رشته علوم جغرافيا
 

جغرافيا در مقطع كارشناسي در چهار شاخه اصلي جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني،‌كارتوگرافي و جغرافيا سياسي- نظامي ارائه مي‌شود و هر يك از گرايشهاي جغرافياي طبيعي و انساني داراي گرايشهاي متعددي هستند. البته تفاوت هر گرايش با گرايش ديگر تنها در 8 واحد تخصصي است و به همين دليل بسياري از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنماي آزمون سراسري، گرايشهاي موجود در دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه‌هاي اصلي جغرافيا كه در آن دانشگاه تدريس مي‌شود، اشاره نموده‌اند. 

شاخه جغرافياي طبيعي: 

جغرافياي طبيعي علمي است كه محيط طبيعي و تأثير عوامل و عناصر محيطي بر زندگي و فعاليت انسان را مطالعه مي‌كند. اين علم در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش ژئومورفولوژي و آب و هواشناسي است. 

گرايش ژئومورفولوژي: 

ژئومورفولوژي بيشتر به پديده‌هاي سطح زمين توجه دارد يعني، ريخت يا چهره زمين را مطالعه مي‌كند. به همين دليل اين علم ارتباط نزديكي با زمين شناسي دارد و تحت تأثير يافته‌هاي علم زمين‌شناسي است. چرا كه ريخت يا شكل ظاهري زمين، تبلور اتفاقات درون زمين مي‌باشد. البته زمين‌شناسي بيشتر به اعماق و لايه‌هاي دروني زمين مي‌پردازد اما ژئومورفولوژي فرآيندهاي بيروني يا سطحي زمين را مطالعه مي‌كند. 

دروس تخصصي گرايش ژئومورفولوژي: 

ژئومورفولوژي مناطق شهري، نقشه‌ها و نمودارهاي ژئومورفولوژي، هيدرولوژي كاربردي، كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، تفسير نقشه( توپوگرافي و زمين شناسي)، پايان نامه 

گرايش آب و هواشناسي (اقليم): 

رشته آب و هواشناسي فرآيندهاي حاكم در داخل جو از جمله انرژي و توزيع آن در سطح سياره زمين، حركات جو و قانونمندي‌هاي حاكم بر اين حركات و تأثير اين فعاليت‌ها بر روي زيست و فعاليت انسان‌ها، جانداران و محيط بي‌جان سياره زمين را مطالعه مي‌كند. اين گرايش بيشتر مسائل آب و هوا و تأثير عناصر و عوالم اقليمي در فعاليت انسان و مسائل بهره‌برداري از زمين مثل كشاورزي مطرح مي‌شود. 

درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل: 

دروس مشترك بين شاخه‌هاي جغرافيا: جغرافياي آب، جغرافياي خاكها ، جغرافياي زيستي، آب و هواي ايران، ژئومورفولوژي ايران، منابع و مسائل آب ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي،‌مباني جغرافياي جمعيت، مباني جغرافياي روستايي،‌مباني جغرافاي اقتصادي: كشاورزي، مباني جغرافياي اقتصادي: صنعت، حمل و نقل و انرژي ، جغرافياي سياسي، مباني جغرافياي شهري، جغرافياي كوچ نشيني، پژوهش ميداني در جغرافيا ( روش تحقيق عملي) ، زمين در فضا، رياضيات، آمار و احتمالات 1، منابع و مآخذ جغرافياي ايران، فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي، تاريخ علم جغرافيا، كارتوگرافي (نقشه‌كشي)، نقشه‌برداري ( نظري و عملي)، نقشه خواني، روش تحقيق: نظري، اصول سنجش از دور، كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره‌اي در جغرافيا، آمار و احتمالات: 2 كاربرد آمار در جغرافيا، كامپيوتر در جغرافيا، مباني علم جغرافيا، زمين‌شناسي براي جغرافيا، مباني اقليم شناسي، آب و هواي كره زمين، مباني ژئومورفولوژي: 1 ساختماني، مباني ديناميك. 

ژئومورفولوژي :1 

دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي طبيعي: 

جغرافياي قاره‌ها، جغرافياي كوارترنر، زمين‌شناسي ايران، مسايل جغرافيايي مناطق خشك ايران، حفاظت خاك، جنگل و مرتع و مسايل آن در ايران، جغرافياي ناحيه‌اي ايران، متون جغرافياي طبيعي به زبان خارجي 

جغرافياي انساني ايران(1): 

جمعيت اقتصادي ، جغرافياي انساني ايران (2): (شهري- روستايي) ، نقشه‌برداري تكميلي، مباني محيط زيست، ژئومورفولوژي اقليمي، كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ، (با تأكيد بر ايران). 

شاخه كارتوگرافي: 

كارتوگرافي هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه براي استفاده در ساختار اقتصادي، فرهنگي، دفاع ملي، روابط بين الملل، تعليم و تربيت، جهانگردي و موارد متنوع ديگر است. يعني يك جغرافيدان به ياري نقشه اطلاعات دقيقي درباره موقعيت‌ها و پراكندگي‌ها به دست مي‌آورد. حال با توجه به اين كه ما صدها نوع نقشه داريم، مشخص است كه تهيه يك نقشه نياز به مهارتي خاص دارد كه اين مهارت را دانشجوي رشته كارتوگرافي به دست مي‌آورد. 

دروس پايه و اصلي : 

رياضيات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژي ايران، جغرافياي آبهاي ايران،‌منابع و مآخذ جغرافياي ايران، متون جغرافيايي به زبان خارجي، جغرافياي خاكها، جغرافياي نظامي ايران، مباني جغرافياي سياسي ، فلسفه‌ي جغرافيا، زمين در فضا،‌زمين‌شناسي براي جغرافيا، مباني آب و هواشناسي،‌جغرافياي آبها، ژئومورفولوژي عمومي، جغرافياي زيستي، كاربرد آمار در جغرافيا، جغرافياي اقتصاد عمومي، جغرافياي جمعيت، جغرافياي روستايي(عمومي و ايران)، جغرافياي شهري (عمومي و ايران) 

دروس تخصصي: 

آمار و احتمالات، كامپيوتر، فيزيك نور، كليات جغرافياي جهان، تئوري خطاها، فتوگرامتري، تفسير عكس، هيدروگرافي، نقشه برداري، كارتوگرافي رياضي،‌كارتوگرافي موضوعي، عكاسي و فن چاپ، گرافيك، اردو نقشه‌برداري هيدروگرافي، پروژه كارتوگرافي، كارتوگرافي كامپيوتري، جغرافياي خليج فارس، ژئودزي عمومي، نجوم ژئودزي، كارتوگرافي. 

شاخه جغرافياي انساني: 

جغرافياي انساني به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم علوم جغرافيا در دو گرايش جغرافياي شهري و روستايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورمان ارائه مي‌شود. 

گرايش جغرافياي شهري: 

جغرافياي شهري به مطالعه مسائل مهمي از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادي و جمعيتي شهرها و همچنين بحث روز جغرافياي شهري يعني توريسم مي‌پردازد. بررسي نحوه اشغال فضا، نوع تمركز و پراكندگي مشاغل نيز در يك شهر و همچنين چگونگي جابجايي از محل كار به سكونت، ارتباط شغل و مسكن و تأثيرات متقابل و چند جانبه‌اي كه ميان اين متغيرها برقرار است، در جغرافياي اجتماعي شهرها بررسي مي‌شود. 

دروس تخصصي گرايش جغرافياي شهري: 

اقتصاد شهري، شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي شهري در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي( روش تهيه تفسير طرح‌هاي شهري و منطقه‌اي)، پايان نامه 

گرايش جغرافياي روستايي: 

اين گرايش به بررسي رابطه شهر و روستا، برنامه‌ريزي و توسعه روستايي، نوسازي و آينده روستاها، روستاهاي آينده، علل و عوامل مهاجرت روستانشينان، بهداشت و اوقات فراغت روستائيان، حفظ محيط زيست، نحوه حمل و نقل، كيفيت زندگي و وضعيت اقتصادي روستاها مي‌پردازد. 

دروس تخصصي گرايش جغرافياي روستايي: 

اصول و روشهاي برنامه‌ريزي روستائي ، اقتصاد روستائي، روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، برنامه‌ريزي روستائي در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي روستائي(روش تهيه و تفسير طرحهاي روستائي)، پايان نامه 

گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري: 

گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري تلاش مي‌كند تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي موجود در هر شهر، براي مسائل جمعيتي ، اقتصادي، زيست محيطي آن برنامه‌اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسين معمار، عمران، سازه و تأسيسات، بخشهاي مختلف شهر را طراحي كرده و يا مشكلات شهر را حل نمايند. 

دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي انساني: 

جغرافياي جمعيت ايران، جغرافياي روستائي ايران، جغرافياي شهري ايران، جغرافياي اقتصادي ايران: 1 كشاورزي، جغرافياي اقتصادي ايران: 2 صنعت، حمل و نقل انرژي، اصول علم اقتصاد، نظريه‌هاي اقتصادي و اقتصاد توسعه، متون جغرافياي انساني به زبان خارجي، نقشه‌ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافياي انساني،‌ويژگيهاي جغرافياي انساني مناطق خشك ايران، جغرافيا و صنعت توريسم، ويژگيهاي جغرافيايي كشورها توسعه يافته، ويژگيهاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي، ويژگيهاي جغرافيايي آسيايي ميانه، كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري و روستايي،‌جغرافياي تاريخي ( با تأكيد بر ايران).


پرسش های پاسخ داده شده
 • ayda

  [ 1397/03/15 20:35:27 ]

  سلام من رشته ام جغرافیا وبرنامه ریزی شهری.رتبه ام 701 شده توبرنامه ریزی شهری.چه دانشگاه وشهرهایی میتونم قبول بشم روزانه؟


  سلام 

   نمیتوان بطور قطعی گفت ولی میتوانید از تخمین رتبه سایت استفاده کنید و اینکه شما شبانه بیشتر شانس دارید.اما اینکه کجا و کدام دانشگاه خیلی قابل پیش بینی نیست.

 • خدیجه محسنی نسب

  [ 1397/03/11 10:9:39 ]

  سلام.رتبه کل درسهمیه من دررشته جغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری۱۳شده وتنهادانشگاهایی که درتهران گردشگری ارائه میدن تهران وخوارزمی هستن باظرفیت هفت وهشت نفر که جمعا میشه پونزده نفردردوره روزانه.احتمال پذیرش من دردوره روزانه درشهرتهران هست یانه؟


  سلام 

  این تعداد محدود رو میزنند اما گاهی بیشتر هم داوطلب میگیرند ولی احتمالش زیاد هم نیست 

  بله شانستون در تهران هست.

 • avand

  [ 1396/03/16 1:33:40 ]

  با سلام و احترام میخواستم بدونم آیا با رتبه 21 احتمال قبولی در دانشگاه تهران در رسته سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور وجود داره یا خیر؟ با تشکر


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035


  با سپاس

 • سید محمدرضا شفیعی

  [ 1396/02/15 14:9:0 ]

  سلام,من رشته کارشناسیم عمران هست و کارشناسی ارشد رو میخوام جغرافیا نظامی یا سیاسی بخونم,شرایط و راهش چیه؟باید از کجا پیگیری کنم؟


  با سلام و روز بخیر

  جهت اطلاعات در مورد ثبت نام و تهیه خدمات  میتونید با خانم زاده رحیم به شماره 0218506 داخلی 123 و یا شماره تلگرام 09109019035 پیام دهید
  ایشون راهنمایی تون میکنن.
  موفق باشید
  لینک کانال باشگاه موفقیت ماهان
  @MahanMoshavere
  لطفا در کانال ما هم عضو شوید.
  با تشکر

 • میلان

  [ 1395/12/20 13:20:55 ]

  با سلام، میخواستم بدونم که رشته برنامه ریزی و توریسم جزو رشته های علوم انسانی و گرایش جغرافیاست؟ و کتب آموزشی برای این رشته (جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و توریسم) دارید؟


  با سلام و روزبخیر

  متاسفانه ماهان برای گردشگری و توریستم خدماتی ارائه نکرده است.

 • mEm

  [ 1395/12/03 17:32:40 ]

  سلام ، خسته نباشید، من میخواستم کنکور سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت کنم ولی متاسفانه سر فصلی راجع به این موضوع درسایت ندیدم، اگر موسسه ماهان کتابی مربوط به این موضوع داردلطف کنید راهنمایی کنید واگر کتاب تست در باب کتاب اصول تفسیر عکسهای هوایی دارد معرفی کنید.


  با سلام و روزبخیر

  متاسفانه ماهان برای سیستم اطلاعات جغرافیایی سیستم اطلاعاتی خدماتی ارائه نکرده است.

 • زهره

  [ 1395/07/08 13:23:13 ]

  سلام خسته نباشید رشته جغرافیا پزشکی در مطقع ارشد چگونه برگزار می شود؟ ظرفیت پذیرش دانشگاهای سراسری در این رشته چگونه است ؟ و موسسه ماهان کلاس یا آزمون های مرتبط با این رشته برگزار می کند؟ با تشکر


  با سلام

  ماهان برای رشته فوق خدماتی ارائه نمیکند.سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •