مجموعه زبان انگلیسی
1 روش تدریس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد سحر خیز | روز و ساعت: شنبه 18 - 15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 330,000 تومان
قیمت با تخفیف : 313,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آزمون سازی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 21 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت: یک شنبه 14 - 11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 210,000 تومان
قیمت با تخفیف : 199,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان (مجموعه زبان انگلیسی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد سلیمانی | روز و ساعت: شنبه 14 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 330,000 تومان
قیمت با تخفیف : 313,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان شناسی انگلیسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 12/30 - 9/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد