مجموعه زبان انگلیسی
1 روش تدریس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد سحر خیز | روز و ساعت: شنبه 18 - 15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 330,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 280,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آزمون سازی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 21 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت: یک شنبه 14 - 11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 210,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 178,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان (مجموعه زبان انگلیسی)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد سلیمانی | روز و ساعت: شنبه 14 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 330,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 280,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان شناسی انگلیسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 12/30 - 9/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 255,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 روش تدریس
----------------------------------------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر سحر خیز | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 585,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 آزمون‌سازی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 16 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 378,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 585,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان‌شناسی انگلیسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 44 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: پنجشنبه 20 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 616,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 554,400 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 اصول و مبانی نظری ترجمه
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 480,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 432,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 مهارت های ترجمه
------------------------------------------------------
گروه 1 | 15 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 165,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 148,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 بررسی مقابله ای
------------------------------------------------------
گروه 1 | 18 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: سه شنبه 17- 15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 198,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 178,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 زبان شناسی و واژه شناسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 27 ساعت  | نام استاد: دکتر درخشش | روز و ساعت: سه شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 336,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 302,400 تومان
جزئیات اضافه به سبد