روانشناسی 1
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 35 ساعت  | نام استاد: دکتر صفایی | روز و ساعت: پنج شنبه 21 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
قیمت با تخفیف : 399,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 علم‌النفس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 20 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 224,000 تومان
قیمت با تخفیف : 212,800 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 35 ساعت  | نام استاد: استاد مرتضوی | روز و ساعت: جمعه 18 - 14/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 385,000 تومان
قیمت با تخفیف : 365,750 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر همتی | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روانشناسی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر همتی | روز و ساعت: دوشنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 روانشناسی بالینی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد شریفی نسب | روز و ساعت: پنج شنبه 11/30 - 8/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد شریفی نسب | روز و ساعت: پنج شنبه 15/30 - 11/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر نادری | روز و ساعت: جمعه 14 - 11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد