ارتباطات اجتماعی
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 204,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کاربرد آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 32 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 357,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 تئوری مدیریت
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: جمعه 16 - 12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 576,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 489,600 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اصول روزنامه‌نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 24 ساعت  | نام استاد: استاد نظام | روز و ساعت: متعاقبا اعلام میگردد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 312,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 265,200 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی| روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روش های پژوهش در ارتباطات
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر عظیمی | روز و ساعت: شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نظریه های و مفاهیم ارتباطات-مطالعه رسانه جمعی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنج شنبه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,300,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,170,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روزنامه نگاری
------------------------------------------------------
گروه 1 | 26 ساعت  | نام استاد: دکتر زارعیان | روز و ساعت: پنج شنبه 11-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 720,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد