مهندسی مواد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با تخفیف : 228,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با تخفیف : 285,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 شیمی فیزیک و ترمودینامیک
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با تخفیف : 475,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 متالورژی فیزیکی و استحاله فازها
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 570,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 خواص مکانیکی مواد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 380,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد