مهندسی مواد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 204,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 510,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 300,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 255,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 شیمی فیزیک و ترمودینامیک
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 500,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 425,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 متالورژی فیزیکی و استحاله فازها
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 510,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 خواص مکانیکی مواد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 340,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت:یکشنبه 21-18
گروه 2 | 30 ساعت  | نام استاد:دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 94 ساعت  | نام استاد: دکتر آقاسی | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21-17
گروه 2 | 94 ساعت  | نام استاد:دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه و جمعه 21 -17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 940,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 846,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر شادلو | روز و ساعت: سه شنبه 17-15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 396,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 شیمی فیزیک و ترمودینامیک
------------------------------------------------------
گروه 1 | 64 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 810,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 متالورژی فیزیکی و استحاله فازها
------------------------------------------------------
گروه 1 | 84 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: شنبه و دوشنبه 21-18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,170,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,053,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 خواص مکانیکی مواد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت: سه شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 675,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 ریاضی مهندسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت  | نام استاد: دکتر شاملو | روز و ساعت: سه شنبه 21-17 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 650,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 585,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد