پژوهش هنر
1 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: دکتر غضنفری | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 850,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: جمعه 17 - 9
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 1,750,000 تومان
قیمت با 15 درصد تخفیف : 1,487,500 تومان
جزئیات اضافه به سبد
1 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت | نام استاد: دکتر غضنفری | روز و ساعت: پنج شنبه 17-13
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 810,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 80 ساعت  | نام استاد: دکتر ایرانی صفت | روز و ساعت: جمعه 17-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 1,440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 نقد هنری و ادبی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 36 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: پنج شنبه 12/30-9/30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 480,000 تومان
قیمت با 10 درصد تخفیف : 432,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد