منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی عمران-موسسه ماهان



معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و منابع آن


*مجموعه مهندسي عمران

پيشرفتهای بزرگی که امروزه شاهد آن هستيم در سايه آرامش و ايمني ايجاد شده توسط مهندسي عمران حاصل گرديده است . مهار قهر طبيعت همانند سيل و زلزله ، طوفانهای وحشتناک ، هديه­ هايي هستند که مهندسی عمران به جامعه امروز عطا کرده است . خلاصه مي­توان رشته عمران را، علم طراحي ابنيه­هايي مقاوم در برابر نيروهاي وارده به آن بنا ناميد، حال اين بنا مي­تواند ساختمان، برج ، پل ، راه ، پي و ... باشد نکته قابل توجه اين است که استفاده بهينه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمي است که در طراحي بايد مورد توجه قرار گيرد. تفاوت مدرک و شغل مهندس عمران: رشته مهندسی عمران جز رشته­ هايي مي­باشد که بدون کسب تجربه در محيط­هاي کاری ، فاقد اعتبار اجرايی مي­باشد. و به دليل گسترده بودن حوضه فعاليت دانش آموختگان اين رشته، شغلهايی که يک مهندس عمران مي­تواند داشته باشد بصورتهای مختلفی طبقه­ بندی شده است. مهندس عمران مي­تواند در حوضه­ ي پيمانکاری ، مشاوره ، نظارت ، ساختمان سازي ، سدسازی، راه سازی، پالايشگاه سازه­های صنعتی، مديريت ساخت ، سازه­های دريايی و ... فعاليت داشته باشد.

منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی عمران موسسه ماهان

 

 جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب کلیه گرایشات

زبان عمومی و تخصصی

30

1

ریاضیات

15

1

مکانیک جامدات - مقاومت مصالح1تحلیل سازه‌ها1-

20

1

مکانیک خاک و پی سازی

20

1

مکانیک سیالات و هیدرولیک

20

1

طراحی سازه ­های فولادی 1 و2– سازه ­های بتنی 1و 2– راه ­سازی و روسازی راه

30

1

 

 

زبان عمومی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

انتشارات ماهان

زبان تخصصی

سرفصل ها

سازه و زلزله

ژئوتکنیک، آب و سازه های هیدرولیکی

مدیریت ساخت و محیط زیست

حمل و نقل و راه و ترابری

منابع

انتشارات ماهان

 

 معادلات دیفرانسیل ، ریاضی عمومی 1و2

سرفصل ها

ریاضی عمومی : تابع، حد و پیوستگی و مجانب، مشتق . کاربردهای مشتق، انتگرال های معین و نامعین

معادلات دیفرانسیل : مفاهیم معادلات و معادلات مرتبه اول

ریاضی عمومی : انتگرال های ناسره، دنباله و سری

معادلات دیفرانسیل : معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر

ریاضی عمومی: انتگرال دوگانه، توابع چند متغیره مفهوم گرادیان و کاربردهای آن، هندسه تحلیلی و ماتریس، توابع برداری، رویه ها و خم ها، اپراتور برداری نابلا

معادلات دیفرانسیل: حل معادلات دیفرانسیل توسط سری ها

ریاضی عمومی: انتگرال سه گانه، خم و سطح، قضایای دیورژانس و استوکس

معادلات دیفرانسیل: تبدیل لاپلاس و حل دستگاه معادلات

منابع

انتشارات ماهان

 

جامدات ( مقاومت مصالح )

سرفصل ها

مفاهیم تنش و کرنش ، دایره موهر ( دوبعدی و سه بعدی ) ، پیچش در سازه های معین

پیچش در سازه های نامعین، برش در مقاطع توپر، جدار نازک بسته و باز

اعضای محوری

خمش در مقاطع ( خمش خالص، مرکب، دو محوره و ... )

منابع

انتشارات ماهان

 

جامدات (تحلیل سازه)

سرفصل ها

استاتیک (تیر، خرپا و قاب) ، درجه نامعینی، پایداری و ناپایداری سازه‌ها

تغییرشکل سازه های معین ( روش های کارمجازی، روابط حفظی و .... )

خط تاثیر سازه های معین و نامعین، سطح لنگر و تیرمزدوج

انرژی، قضایای کاستیگلیانو، بتی ماکسول، تحلیل و تغییر شکل سازه های نامعین

منابع

انتشارات ماهان

 

 مکانیک خاک و پی

 

سرفصل ها

مکانیک خاک : مفاهیم خاک، روابط وزنی حجمی، تعریف دانه‌بندی خاک و تراکم خاک‌ها

مکانیک خاک : تراوش آب و خاک و مفاهیم آن، تنش در خاک (روش‌های بوسینسک و وسترگارد و ... ) ، تنش کل، تنش موثر، فشار آب حفره‌ای و روابط حاکم بر آن

پی: مطالعات اکتشافی، مفاهیم کیفی در ظرفیت باربری پی‌های سطحی، بررسی نظریه‌های مختلف جهت محاسبه ظرفیت باربری پی‌های سطحی

مکانیک خاک: پدیده نشست در انواع خاک‌ها، تاثیر سازه باربر بر میزان نشست خاک، نشست آنی و تحکیمی خاک، تحکیم اولیه و ثانویه و ... مقاومت برشی خاک

پی: طراحی شالوده‌های سطحی، ظرفیت کششی پی‌ها و عوامل موثر بر آن، تئوری‌های فشار جانبی خاک بر دایوارها و پی‌ها

مکانیک خاک: پایداری شیروانی ها و انواع شیروانی های خاکی

پی : پی های عمیق (شمع) نحوه انتقال بار در شمع، ظرفیت بابری شمع‌ها و ....

منابع

انتشارات ماهان

 

مکانیک سیالات و هیدرولیک

سرفصل ها

مکانيک سیالات:

- مفاهیم اوليه: تعريف سيال و انواع آن، لزجت، تراکم پذيری، کشش سطحی، مويينگی، تعريف کاويتاسيون و شرايط وقوع آن.

- استاتیک سیالات: قانون پاسکال، واحدها و وسايل سنجش فشار، تغييرات فشار در سيالات تراکم پذير و تراکم ناپذير، نيروی فشاری وارد بر سطوح صاف و منحنی از طرف يک سيال تراکم پذير و يا تراکم ناپذير، شناوری و غوطه وری اجسام در سيالات تراکم پذير و تراکم ناپذير، تعادل خطی و دورانی اجسام شناور و غوطه ور، حرکت جسم صلب خطی و دورانی.

مکانيک سیالات:

- مفاهيم جريان سيالات: بردارسرعت ذره سيال، طبقه بندي های مختلف جريان، خط جريان، خط مسير و خط پخش، بردار شتاب ذره سيال، تابع جريان، دبی جريان، سيستم، حجم کنترل، ديدگاه های اويلری و لاگرانژی در بررسی حرکت ذرات سيال.

هیدرولیک کانال های باز:

مفاهیم اوليه: طبقه بندي های مختلف کانال های باز، انواع جريان در کانال های باز، عدد فرود جريان، رژيم جريان، موج های سطحی، توزيع سرعت و فشار در مقطع کانال های باز، رابطه پيوستگی انواع جريان در کانال های باز، معادلات برنولی و مومنتوم در کانال های باز.

مکانيک سیالات:

- مفاهيم جريان سيالات: قضيه انتقال رينولدز، رابطه پيوستگی، معادله اويلر، معادله برنولی و کار بردهای آن.، حرکت پرتابی ذرات سيال، ابزارهای اندازه گيري دبی، خط انرژی، خط گراديان هيدروليکی، معادله مومنتوم و کار بردهای آن.

هیدرولیک کانال های باز:

- انرژی مخصوص: منحنی انرژی مخصوص در برابر عمق، اعماق متناوب، برآمدگی موضعی در کف کانال، کاهش موضعی عرض کانال، پديده انسداد، نمودار تعيين عمق بحرانی در مقاطع ذوزنقه ای و دايروی، تعيين عمق بحرانی در مقاطع نامنظم هندسی.

- نيروی مخصوص: منحنی نيروی مخصوص در برابر عمق، اعماق مزدوج، مقايسه نمودارهای انرژی مخصوص و نيروی مخصوص، پرش هيدروليکی در کانال های با شيب کم، پرش هيدرليکی مستغرق.

مکانيک سیالات:

- جريان در مجاری تحت فشار: جريان های آرام و آشفته در لوله های تحت فشار، نمودار مودی، افت های طولی و موضعي، لوله های سری و موازی، جريان آرام بين صفحات موازي، نيروی درگ وارد بر اجسام مستغرق درون سيال.

هیدرولیک کانال های باز:

- جريان يکنواخت: معادلات مقاومت جريان (شزی و مانينگ)، تعيين عمق نرمال در مقاطع نامنظم هندسی، شيب بحرانی، شيب حد، زبری معادل، مقاطع بهينه هيدروليکی، خصوصيات جريان در مقاطع همگرا.

- جريان متغير تدريجی: انواع شيب هيدروليکی، انواع نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی، معادله ديناميکی حاکم بر جريان های متغير تدريجی، ترکيب نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی، مقاطع کنترل، آبگيری از درياچه، ارتباط بين دو دریاچه، محاسبات نیمرخ های سطح آب نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی.

منابع

انتشارات ماهان

 

سازه های فولادی

سرفصل ها

مشخصات و رفتار فولاد، روش­های طراحی، اعضای کششی

طراحی ستون های فولادی ( کمانش، باربحرانی، ضریب طول موثر و .... )

طراحی تیرهای فولادی ( لنگر پلاستیک، کمانش موضعی و .... ) ، طراحی انواع اتصالات پیچی

تیر ستون ( فشاری و کششی ) ، ظراحی تیرهای خاص (تیرورق، لانه زنبوری و ... ) ، طراحی صفحه ستون و طراحی انواع اتصالات جوشی

منابع

انتشارات ماهان

 

 سازه های بتنی

سرفصل ها

خواص بتن و آرماتور، طراحی مقاطع بتنی ( تک آرمه و بررسی حالات الاستیک، الاستوپلاستیک و پلاستیک)

خمش در مقاطع دوبل آرمه ( فولاد فشاری ) ، مقاطع بالدار و ...

برش و پیچش در سازه های بتن آرمه ، پیوستگی مهاری، چسبندگی خمشی

طراحی دال یک طرفه و دو طرفه ، طراحی پی و خدمت پذیری (تغییرشکل سرویس و بررسی انواع ترک ها)

منابع

انتشارات ماهان

 

راه سازی

سرفصل ها

مفاهیم اولیه راهسازی، عملیات خاکی در راهسازی

قوس های افقی، قوس های قائم

مسافت دید، منحنی اتصال

شیب عرضی، مفاهیم مهم آیین نامه راهسازی

منابع

انتشارات ماهان

 

 روسازی

سرفصل ها

انواع روسازی‌ها، مشخصات فنی مصالح، لایه‌های روسازی و خاک بستر، غلتک‌ها

زیر اساس، اساس، رویه شنی، تثبیت خاک و مصالح شنی، قیر‌ها و انواع آن و آزمایشات قیر

آسفالت ها، تاثیر عوامل جوی در روسازی راه ، تثبیت خاک

بارگذاری، روش‌های طرح روسازی راه، خرابی در روسازی

منابع

انتشارات ماهان

 

 

 

گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران


گرایشات کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش سازه:

گرایش سازه در مورد بحث طراحی ساخت و سازه هایی هست که در جاهای مختلف وجود داره و شما میتونید ببینید.

سازه را فقط به صورت ساختمان ها ی دو یا چند طبقه نگاه نکنید ، سازه شامل مساجد پل ها و سوله های موجود و ... میشود و صرف شامل ساختمان ها ی مسکونی است و یک  رشته ای است که اگر بتونید در اون متخصص بشید و از نظر نرم افزاری بتونید مهارت کسب کنید جای مانور و پیشرفت زیادی داره و  از نظر بازار کاری هم خیلی مناسب هست متاسفانه حرفی که ردو بدل میشه بین دوستان مثل اینکه رشته سازه اشباع شده  در حالی که برای افرادی که وارد این گرایش میشوند و خودشون رو از نظر مهارت و تخصص خیلی بالا میبرند  و مهارتشون روی سازه های خاص تر هست  از لحاظ بازار کار قدرت مانور بالایی دارد.

نکته بعدی راجع دروسی که در گرایش سازه هست مخصوصا دروس شاخصش دینامیک سازه الاستیسیته ریاضیات مهندسی طراحی سازه های صنعتی و خاص تکنولوژی آلی بتن به صورت پیشرفته طراحی پل پولاد پیشرفته و دیگر مواردی که هر کدوم یک حیطه کاری داره که در آینده بچه ها میتونن داشته باشند معمولا بچه ها که وارد رشته سازه میشن بحث های  مقاوم سازی بتن با استفاده از الیاف پلیمری بحث های لرزه و زلزله ای یک بحث آنالیز ترک  و مخازن و لوله هایی که تحت اثر بارگزاری های مختلف  حرارتی و زلزله و بحث پایش سلامت که الان خیلی رو بورس هست و بچه ها خیلی کار میکنن و از لحاظ اپلای هم خیلی مفید هست و بچه ها با این تز میتوانند به خارج از کشور مهاجرت کنند .

در رابطه با اپلای رشته سازه باید گفت که نباید با رشته هایی مثل محیط زیست و حمل و نقل آن را مقایسه کرد

میشود به طور کلی این حرف را زد ولی اگر ایده های جدیدی در آن کار بشه موضوعات برروزی مثل همین بحث پایش سلامت و ... را بشه روش کار کرد زمینه اپلای خوبی خواهد داشت و نمیشه گفت که هیچ راهی برای ایپلای لز طریق این رشته وجود نداره .

بازار کار آن قطعا بهتر از دیگر رشته هاست و برای دوستان متقاضی دکتری در ایران باید گفت که ظرفیت بالایی برای پذیرش دارد.

 

گرایش محیط زیست

سلام خلیلی هستم دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست از دانشگاه تهران

گرایش محیط زیست که به دو زیر شاخه تقسیم میشه آب و فاضلاب و منابع آب های سطحی و زیرزمینی

من خودم گرایش آب و فاضلاب هستم و دروسی مثل تصفیه آب وفاضلاب طراحی شبکه های فاضلاب و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ارایه میشود و توی گرایش منابع آب های زیرزمینی که بسیار به گرایش مدیریت منابع آب و دروس کیفیت و آب و مدیریت منابع آب ارائه میشود در بحث پایان نامه این دو گرایش در دانشگاه تهران  دانشجو هیچ محدودیتینداره و در هر زمینه ای علاقه مند بود دانشجو میتونه کار کنه

آینده شغلی این رشته در بازار کاری ایران نسبت به بقیه گرایش های عمران گرایش بهتری محسوب میشود و جزو گرایش های خوب هست و قابلیت یافتن کار مناسب است .

این رشته آینده تحصیلی بسیار مناسبی داره مخصوصا در خارج از ایران اروپا شرق آسیا آمریکای شمالی  و کشور های کانادا آمریکا و آلمان دانشجو میپذیرند. که اکثرا دانشجوهایی که اقدام میکنند برای مقطع دکتری پذیرفته میشوند.و هزینه تحصیلی بهشون تعلق میگیره در کشور های آمریکا شمالی هم خوب هست و بعد از فارغالتحصیلی شغل مناسب رو پیدا میکنند .

مدیریت ساخت

ساناز یونسی هستم دانشجوی رشته مدیریت ساخت از دانشگاه بوعلی سینا همدان

این رشته یکی از گرایش های مهندسی عمران هست که به صورت حرفه ای به طذاحی ساخت و مدیریت زیر سازه های پل فرودگاه ساختمان ها سد ها و سایر سازه ها میپردازد . توی این رشته مهندسان مدیریت ساخت فرقشان با مهندسان عمران در این هست که علاوه بر  تسلط روی طراحی باید برمدیریت پروژه هم اشراف داشته باشند

چیزی که در مدیریت پروژه هدف محسوب میشه باید بگه چه طور یک پروژه رو در یک زمان مقررو از لحاظ اقتصادی و مقرون به صرفه و کیفیت کار مطلوب تحویل بدیم.

یک مهنس مدیریت ساخت علاوه بر داشتن دانش طراحی و اجرایی باید از مهارت ارتباطاتی خوبی برخوردار باشند

زمینه فعالیت این رشته توی انواع روش های اجرا توی انواع روش های عقد قرارداد و برآورد هزینه های مدیریتی میشود در نتیجه یک مهندس مدیریت ساخت با یک همچین دانشی ضمینه کار در مشاغل زیر را دارد.

مهندس مدیریت ساخت میتونه با وزارت خونه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی وزارت نیرو سازمان برنامه بودجه و سازمان نظام مهندسی میتونه همکاری داشته باشد میتونه با مشاوران و سازندگان  جهت مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت ساخت طرح های عمرانی همکاری  داشته باشند .

همچنین میتونه با موسسات آموزشی جهت انتقال تجارب و جهت ارایه دروس رشته مدیریت ساخت فعالیت کنند.

با موسسات مدیریت پروژه  جهت انجام پروژه ای فولاد در سطح جامع و کلان میتونه همکاری داشته باشه

از لحاظ اپلای این رشته یکی از رشته های پر طرفدار در کشور های کانادا آمریک و استرالیا میباشد

و در کشور ماهم جزو رشته های پرطرفدار هست چون هنوز اشباع نشده.

 گرایش مدیریت منابع آب:

علی سیاری هستم ورودی سال 96 مدیریت منابع آب خواجه نصیر رتبه 744 بودم میخوام امروز در 3 بخش مختلف معرفی این رشته صحبت کنم .

دروس اجباری شامل مدیریت سیستم هاای آب ، درس هیدرولوژی مهتدسی  پیشرفته ، آب های زیرزمینی پیشرفته و یکی از دو درس بیوانفورماتیک و کاربرد آر اس و جی آی اس در این رشته هستند.

دروس اختیاری هم در دانشگاه های مختلف  ممکن هست متفاوت باشند .

در بخش دوم راجع به رو به جلو بودن این رشته باهاتون صحبت میکنیم با توجه به بوجود آمدن بحران در منابع آب در سراسر جهان روز به روز نیاز به این رشته بیشتر احساس میشه به صورتی که کار های تحقیقاتی و عملیاتی زیادی در این زمینه انجام میشه و هر روز نتایج بیشتر و بهترو دقیق تر از تخمین های مدیریتی داده میشه و میتونن نتایج بهتری بگیرن.

پس به این دلیل که توجه بیشتری بهش میشه اپلای بهتری میدن در این رشته به صورتی که یه ذره در این رشته تلاش بشه و کار بکنیم به راحتی میشه در کشور های خارجی اپلای بگیریم ودر دانشگاه های برتر دنیا به ادامه تحصیل بپردازیم.

که این امر میتونه بازار کار خوبی هم داشته باشه چون توجه بالایی بهش میشه ولی در ایران خیلی بازار کار مطلوبی نداره.

و با بحران های آبی که به وجود آمده نیاز به این رشته بیشتر میشه .

ما میتوانستیم از سال های قبل با مدیریت صحیح منابع آبمون وضعیت کنونی را کنترل کنیم.

خیلی جاها میگن خشک سالی و کم آبی به وجود آمده و اقلیم تغییر کرده و این ها همه از اثر کم توجهی به مدیریت صحیح منابع آب میباشد.

امیدواریم در سال های آینده به مهم بودن این رشته پی برده و به استفاده صحیح از منابع بپردازند.

در بخش سوم راجع به گستره وسیعی از فعالیت هایی که در این رشته میشود انجام داد صحبت نیم

که شامل ورود به شبیه سازی و بهینه سازی سد ها باشد میتتواند در زمینه بررسی کیفیت منابع آب باشه میتونه در زمینه تخصیص منابع آب با کانال ها و تاسیسات مناسب برای رساندن آب به مناطق مختلف باشد از قبیل کشاورزی و آب شرب باشه.

تشخیص اطلاعات  موورد نیاز مدیریتیمون توسط ماهواره ها باشه که این علم ماهواره ها به روز و قابل پیشرفت هست میتونه بسیار مورد توجه قرار بگیره چه برای خود ایران چه برای کشور های دیگر و دارن بسیار روش کار میکنن و این علمیه که بسیار رو به پیشرفت هست باید بسیار روش کار بشه تا به بلوغ واقعی خودش برسه. که از نظر من میتونه یک فیلد بسیار خوب باشه

بسیار دست ما باز هست برای کار در منابع آب

گرایش خطوط راه آهن

محمد توکل هستم دانشجوی کارشناسی ارشد خطوط راه آهن

رشته خطوط راه آهن بیشتر یک  رشته انحصاری هست هست که محدود به دانشگاه علم و صنعت است

تعداد جذب دانشجوش بسیار پایینه در مقابل بقیه گرایش ها

یک بازار کار داخلی خوب دارد که شامل شرکت های مشاوره و شرکت راه آهن و مترو میباشد

خود شرکت راه آهن جمهوری اسلامی دانشجوهارو جذب میکنه به لحاظ مهاجرت هم رشته خیلی مناسبی برای مهاجرت میابشد مخصوصا برای کشور های آمریکا کانادا و استرالیا و دانشگاه دلف هلند.

این رشته چند سال داره بهش توجه میشه از طرف دانشجویان و یکی از رشته های بسیار خوبی هست که در سال های آینده پیش بینی میشه که به سمتش هجوم میبرند.

چون هم بازار کار داخلی خیلی خوبی داره و هم بابار کار خارجی خوبی داره و برای مهاجرت بسیار مناسب هست

موفق باشید

گرایش ژئوتكنيك

 مهدي هوشيار دانشجوي  سال دوم رشته  عمران شاخه ژئوتكنيك در دانشگاه علم و صنعت  تهران

 
مهدي هوشيار :توضيحاتي رو در خصوص خود شاخه و موقعيت كاري و خود دانشگاه وهمچنين شرايطي كه براي اپلاي هست ،توضيحاتي رو ارائه بكنم 
منم دوسال پيش همين موقع ها بود كه در گير ودار اين بودم كه اين رشترو انتخاب كنم و وارد كدوم مبحث بشم شايد بايد ببينيد كه علاقتون به چه شكل هست و علاقه داريد و الويتاتون چيه و در آخر چي مي خوايد و به چه هدفي مي خواهيد برسيدشايد خب اين مباحث بتونه به شما كمك بكنه 
 
✅ژئوتكنيك :
مهندسي خاك  وپي قديم هست كه چند سالي هست كه اسمش تغيير كرده به مهندسي ژئوتكنيك واگر بخوايم كلي بگيم واقعا از مهندسي خاك و پي خارج شده و زير شاخه هاي بيشتري بهش اضافه شده و در مورد مباحث خيلي گسترده تري صحبت مي كنه و جزو مردود شاخه هايي هست كه اسمش رو مستقيم به فارسي آوردند .
 
✅توضيحات بيشتر در مورد گرايش:
ژئوتكنيك ميشه گفت همون مباحث مكانيك خاك و پي به صورت پيشرفته تر در كارشناسي ارشد به همونا مي پردازيم و شرايط خاص خاك به طبع روابط پيچيده تر ودر مورد پي ،شمع ها ،گروپ شمع ها ،روابطي كه براي شمع هايي كه در پي وجود دارد مباحثي مثل  ژئوتكنيك دريايي مثل بهسازي خاك و ديناميك خاك و چه عكس العملي داره نسبت به آن ،و ازاين قبيل بهش اضافه ميشود .شايد يكي از مباحثي كه خود خاك داره به اين دليل كه  ذات غير همگني كه خاك داره  غير قابل پيش بيني داره ،خيلي واقعا مبتني نيستيم به روابط رياضيات چون خيلي از روابطي كه استخراج ميشه در زلزله و همچنين سازه  ،از رياضيات هست ،حجم بسياري از روابط در ژئوتكنيك مبتني بر تجربه و آزمايش هست
ميتونه از رياضيات خارج بشه و تاحد زيادي مبتني بر تجربه شخصي   باشه و ميشه گفت ديد مهندسي كه داره در حد زيادي درش 
سهيم ميشه .
مباحث ديگر درژئوتكنيك ،
 
✅در خصوص بازار كار:
ژئوتكنيك تا حد زيادي مبحث جديدي هست به خصوص مباحثي كه به تازگي به  سيلابس هااضافه شده محدود اند. به نظر من جايگاه كاري بدي ندارند حتي در ايران ،به خصوص اينكه در چند سال اخير آيين نامه هاي ژئوتكنيك سختگيرانه تر شده  به خصوص اينكه نياز به آزمايش خاك هست حتي در پروژه هاي كوچك ميشه گفتش كه شرايط كاري بهتري رو داره به  نسبت يكسري از شاخه  هايي كه سي سال ،چهل سال  مهندسان قوي دارن  همچنان فعاليت مي كنن درش.
✅درخصوص دانشگاه:
دانشگاه علم و صنعت جزو دانشگاه هاي مطرح ايران هست البته بخواهيم از دانشگاههاي ديگر اسم ببريم در ژئوتكنيك ،دانشگاه هاي تهران و امير كبير باشند كه جزو دانشگاههاي مطرح هستند.كه هيئت علمي قابل اتكا وآزمايشگاههاي پيشرفته و  قابل نام بردن دارن و ميشه گفت شرايط دانشگاه مناسب هست.
 
✅در خصوص اپلاي هم بخوايم صحبت كنيم : زير شاخه هاي گسترده اي داره اين شاخه ،به خصوص در مسائل زيست محيطي  كنفرانس هاو ژورنال هاي اخير  رو پيگيري بكنيد و نمايشگاههايي كه برگزار مي شود.از مسائل پايه واز مسائل اندركنش خاك و سازه خارج شده و در زمينه هاي بهينه سازي،بهسازي،مسائل زيست محيطي و صرفه جويي يا بهينه سازي انرژي در ساختمان  ،خيلي امروزه بيشتر در موردش بحث ميشه و شاخه  هاي زيادي هم داره ،زير شاخه زيست محيطي كساني كه علاقه به اپلاي كردن دارند ميتونن در اين زمينه فعاليت كنند،سازه هاي خاص ،شمع هاي خاص،دكل هاي  نفتي به خصوص ژئوتكنيك دريايي ،هم در امريكا مورد استفاده هست هم در كانادا،استراليا،اتحاديه اروپا هم سطوح شيمي ،مورد علاقه و مورد وصول هم هست اين رشته ها،
📚بخوايم جمع بندي بكنيم،دوسال پيش ژئوتكنيك رو انتخاب كردم با همين معيارها و راضي هم هستم،و اميدوارم انتخاب رشته خوبي داشته باشيد ،انتخاب رشته مبتني بر علايق و الويتها و بتونيد انتخاب رشته خوبي هم داشته باشيد.

 

 

سازه هاي هيدروليكي

 امين قيزانو دانشجوي سازه هاي هيدروليكي از دانشگاه فردوسي مشهد ورودي ٩٦

 
آقاي امين : مهندسي سازه هاي الكتريكي همين طور كه از اسمش پيداست براي سازه هايي كه با اب سرو كار دارندمثال سد ها پل ها و به طور خاص رودخانه از اين گرايش استفاده مي كنند.
 
 
✅در خصوص بازار كار:
متاسفانه حرفهايي هست كه اين رشته  بين  مهندسي عمران سازه يا مهندسي منابع  آبي هست و بازار كار نداره 
وليكن به طور قطعي عرض مي كنم كه يك مهندس سازه آب  با سواد خيلي بهتر از مهندس بي سواد در ساير رشته ها كار پيدا مي كنند.به خصوص كه در كشوري هستيم. كه بحران  بي آبي يك بحران جدي براي كشور محسوب ميشه واين رشته مي تونه بعدها حرفي براي گفتن در اين زمينه داشته باشه .
 
✅در خصوص اپلاي:
چون اين رشته ،ميان رشته اي هست شما مي تونيد كاملا تخصصي كار كنيد يعني هم مي تونيد به صورت سيالاتي كاركنيد هم مي تونيد اندر كنش آب كار كنيد و به اين ترتيب مقالات زيادي در اين زمينه مي شه داد.
 الان دانشجوهاي ترم بالايي خودم هستند كه تونستن اپلاي كنن از همين دانشگاه فردوسي مشهد به كشورهايي مثل كانادا وايالات متحده و اروپا كه دانشگاه دلف هلند يكي از بهترين دانشگاه هاست براي اين گرايش ،شما دراين زمينه هم هيچ مشكلي نخواهيد داشت حتي مي تونيد كاملا دو سيالاتي  انجام بديد و تزتون رو بحث سيالاتي انجام بديد ،مقالات زيادي در خصوص رشته آب ميشه داد
 
✅در خصوص اعتبار سنجي دانشگاه :
دانشگاه فردوسي مشهد در راس دانشگاه هاي ديگر به نظر من با توجه به دكتر حسيني و   دكتر ابريشمي كه نويسنده كتاب هيدروليك اند و پروفسور مغربي  كه طراح سوالات ارشد  المپياد عمران  هستو چند تن از اساتيد ديگر همچون استاد تهامي كه تازه رسيدن به اين مرحله.
زياد وقتتون رو نمي خوام بگيرم  به طور كلي ديد مثبتي نسبت به اين رشته داشته باشيدچون   هم از لحاظ بازار كار   ميتونه آينده خوبي داشته باشه  هم بحث اپلاي دراين رشته مطرح هست .
📚اگر سوالي داشتيد تخصصي تر در اين زمينه داشتيد مي تونيد با همين آيدي من درارتباط باشيد

 

 

نام درس

تعداد تست

ضرایب کلیه گرایشات

زبان عمومی و تخصصی

30

1

ریاضیات

15

1

مکانیک جامدات - مقاومت مصالح1تحلیل سازه‌ها1-

20

1

مکانیک خاک و پی سازی

20

1

مکانیک سیالات و هیدرولیک

20

1

طراحی سازه ­های فولادی 1 و2–سازه ­های بتنی 1و 2–راه ­سازی و روسازی راه

30

1

 

 

 

ضرایب دروس و گرایش های  کارشناسی ارشد مهندسی عمران


عناوين دروس امتحاني:

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)

2- رياضيات 

3- مكانيك جامدات (مقاومت مصالح، تحليل ساز ه ها 1 ) 

4- مكانيك خا ك و پي سازی

5- مكانيك سيالات و هيدروليك 

6 -طراحي (سازه هاي فولادي 1و 2، سازه هاي بتني 1و 2، راهسازي و روسازي راه)

 

 گرایش ها به همراه ضرایب دروس ارشدعمران

 

نام درس

مدیریت منابع آب

عمران سازه

عمران زلزله

عمران ژئوتکنیک

عمران راه و ترابری

زبان عمومی و تخصصی

1

1

1

1

1

ریاضیات

1

1

1

1

1

معادلات

1

1

1

1

1

مکانیک جامدات

1

1

1

1

1

مكانيك خا ك و پي سازي

1

1

1

1

1

 مكانيك سيالات و هيدروليك

1

1

1

1

1

 طراحي

1

1

1

1

1

 

 

نمونه کارنامه رتبه های برترکارشناسی ارشد مهندسی عمران


 

نمونه کارنامه رتبه های برترکارشناسی ارشد مهندسی عمران

 
سال سهمیه زبان رياضيات مكانيك جامدات مكانيك خا ك و پي سازي مكانيك سيالات و هيدروليك طراحي رتبه
سال 96 آزاد 5667 667 1754 4333 5439 2556 149
سال 96 آزاد سفید سفید 3148 5000 4737 333 688

 

 


نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!