منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی عمران-موسسه ماهانمعرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و منابع آن


*مجموعه مهندسي عمران

پيشرفتهای بزرگی که امروزه شاهد آن هستيم در سايه آرامش و ايمني ايجاد شده توسط مهندسي عمران حاصل گرديده است . مهار قهر طبيعت همانند سيل و زلزله ، طوفانهای وحشتناک ، هديه­ هايي هستند که مهندسی عمران به جامعه امروز عطا کرده است . خلاصه مي­توان رشته عمران را، علم طراحي ابنيه­هايي مقاوم در برابر نيروهاي وارده به آن بنا ناميد، حال اين بنا مي­تواند ساختمان، برج ، پل ، راه ، پي و ... باشد نکته قابل توجه اين است که استفاده بهينه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمي است که در طراحي بايد مورد توجه قرار گيرد. تفاوت مدرک و شغل مهندس عمران: رشته مهندسی عمران جز رشته­ هايي مي­باشد که بدون کسب تجربه در محيط­هاي کاری ، فاقد اعتبار اجرايی مي­باشد. و به دليل گسترده بودن حوضه فعاليت دانش آموختگان اين رشته، شغلهايی که يک مهندس عمران مي­تواند داشته باشد بصورتهای مختلفی طبقه­ بندی شده است. مهندس عمران مي­تواند در حوضه­ ي پيمانکاری ، مشاوره ، نظارت ، ساختمان سازي ، سدسازی، راه سازی، پالايشگاه سازه­های صنعتی، مديريت ساخت ، سازه­های دريايی و ... فعاليت داشته باشد.

منابع و مباحث کارشناسی ارشد مهندسی عمران موسسه ماهان

 

 جدول گرایشات

نام درس

تعداد تست

ضرایب کلیه گرایشات

زبان عمومی و تخصصی

30

1

ریاضیات

15

1

مکانیک جامدات - مقاومت مصالح1تحلیل سازه‌ها1-

20

1

مکانیک خاک و پی سازی

20

1

مکانیک سیالات و هیدرولیک

20

1

طراحی سازه ­های فولادی 1 و2 سازه ­های بتنی 1و 2 راه ­سازی و روسازی راه

30

1

 

 

زبان عمومی

سرفصل ها

کل مطالب

منابع

انتشارات ماهان

زبان تخصصی

سرفصل ها

سازه و زلزله

ژئوتکنیک، آب و سازه های هیدرولیکی

مدیریت ساخت و محیط زیست

حمل و نقل و راه و ترابری

منابع

انتشارات ماهان

 

 معادلات دیفرانسیل ، ریاضی عمومی 1و2

سرفصل ها

ریاضی عمومی : تابع، حد و پیوستگی و مجانب، مشتق . کاربردهای مشتق، انتگرال های معین و نامعین

معادلات دیفرانسیل : مفاهیم معادلات و معادلات مرتبه اول

ریاضی عمومی : انتگرال های ناسره، دنباله و سری

معادلات دیفرانسیل : معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر

ریاضی عمومی: انتگرال دوگانه، توابع چند متغیره مفهوم گرادیان و کاربردهای آن، هندسه تحلیلی و ماتریس، توابع برداری، رویه ها و خم ها، اپراتور برداری نابلا

معادلات دیفرانسیل: حل معادلات دیفرانسیل توسط سری ها

ریاضی عمومی: انتگرال سه گانه، خم و سطح، قضایای دیورژانس و استوکس

معادلات دیفرانسیل: تبدیل لاپلاس و حل دستگاه معادلات

منابع

انتشارات ماهان

 

جامدات ( مقاومت مصالح )

سرفصل ها

مفاهیم تنش و کرنش ، دایره موهر ( دوبعدی و سه بعدی ) ، پیچش در سازه های معین

پیچش در سازه های نامعین، برش در مقاطع توپر، جدار نازک بسته و باز

اعضای محوری

خمش در مقاطع ( خمش خالص، مرکب، دو محوره و ... )

منابع

انتشارات ماهان

 

جامدات (تحلیل سازه)

سرفصل ها

استاتیک (تیر، خرپا و قاب) ، درجه نامعینی، پایداری و ناپایداری سازه‌ها

تغییرشکل سازه های معین ( روش های کارمجازی، روابط حفظی و .... )

خط تاثیر سازه های معین و نامعین، سطح لنگر و تیرمزدوج

انرژی، قضایای کاستیگلیانو، بتی ماکسول، تحلیل و تغییر شکل سازه های نامعین

منابع

انتشارات ماهان

 

 مکانیک خاک و پی

 

سرفصل ها

مکانیک خاک : مفاهیم خاک، روابط وزنی حجمی، تعریف دانه‌بندی خاک و تراکم خاک‌ها

مکانیک خاک : تراوش آب و خاک و مفاهیم آن، تنش در خاک (روش‌های بوسینسک و وسترگارد و ... ) ، تنش کل، تنش موثر، فشار آب حفره‌ای و روابط حاکم بر آن

پی: مطالعات اکتشافی، مفاهیم کیفی در ظرفیت باربری پی‌های سطحی، بررسی نظریه‌های مختلف جهت محاسبه ظرفیت باربری پی‌های سطحی

مکانیک خاک: پدیده نشست در انواع خاک‌ها، تاثیر سازه باربر بر میزان نشست خاک، نشست آنی و تحکیمی خاک، تحکیم اولیه و ثانویه و ... مقاومت برشی خاک

پی: طراحی شالوده‌های سطحی، ظرفیت کششی پی‌ها و عوامل موثر بر آن، تئوری‌های فشار جانبی خاک بر دایوارها و پی‌ها

مکانیک خاک: پایداری شیروانی ها و انواع شیروانی های خاکی

پی : پی های عمیق (شمع) نحوه انتقال بار در شمع، ظرفیت بابری شمع‌ها و ....

منابع

انتشارات ماهان

 

مکانیک سیالات و هیدرولیک

سرفصل ها

مکانيک سیالات:

- مفاهیم اوليه: تعريف سيال و انواع آن، لزجت، تراکم پذيری، کشش سطحی، مويينگی، تعريف کاويتاسيون و شرايط وقوع آن.

- استاتیک سیالات: قانون پاسکال، واحدها و وسايل سنجش فشار، تغييرات فشار در سيالات تراکم پذير و تراکم ناپذير، نيروی فشاری وارد بر سطوح صاف و منحنی از طرف يک سيال تراکم پذير و يا تراکم ناپذير، شناوری و غوطه وری اجسام در سيالات تراکم پذير و تراکم ناپذير، تعادل خطی و دورانی اجسام شناور و غوطه ور، حرکت جسم صلب خطی و دورانی.

مکانيک سیالات:

- مفاهيم جريان سيالات: بردارسرعت ذره سيال، طبقه بندي های مختلف جريان، خط جريان، خط مسير و خط پخش، بردار شتاب ذره سيال، تابع جريان، دبی جريان، سيستم، حجم کنترل، ديدگاه های اويلری و لاگرانژی در بررسی حرکت ذرات سيال.

هیدرولیک کانال های باز:

مفاهیم اوليه: طبقه بندي های مختلف کانال های باز، انواع جريان در کانال های باز، عدد فرود جريان، رژيم جريان، موج های سطحی، توزيع سرعت و فشار در مقطع کانال های باز، رابطه پيوستگی انواع جريان در کانال های باز، معادلات برنولی و مومنتوم در کانال های باز.

مکانيک سیالات:

- مفاهيم جريان سيالات: قضيه انتقال رينولدز، رابطه پيوستگی، معادله اويلر، معادله برنولی و کار بردهای آن.، حرکت پرتابی ذرات سيال، ابزارهای اندازه گيري دبی، خط انرژی، خط گراديان هيدروليکی، معادله مومنتوم و کار بردهای آن.

هیدرولیک کانال های باز:

- انرژی مخصوص: منحنی انرژی مخصوص در برابر عمق، اعماق متناوب، برآمدگی موضعی در کف کانال، کاهش موضعی عرض کانال، پديده انسداد، نمودار تعيين عمق بحرانی در مقاطع ذوزنقه ای و دايروی، تعيين عمق بحرانی در مقاطع نامنظم هندسی.

- نيروی مخصوص: منحنی نيروی مخصوص در برابر عمق، اعماق مزدوج، مقايسه نمودارهای انرژی مخصوص و نيروی مخصوص، پرش هيدروليکی در کانال های با شيب کم، پرش هيدرليکی مستغرق.

مکانيک سیالات:

- جريان در مجاری تحت فشار: جريان های آرام و آشفته در لوله های تحت فشار، نمودار مودی، افت های طولی و موضعي، لوله های سری و موازی، جريان آرام بين صفحات موازي، نيروی درگ وارد بر اجسام مستغرق درون سيال.

هیدرولیک کانال های باز:

- جريان يکنواخت: معادلات مقاومت جريان (شزی و مانينگ)، تعيين عمق نرمال در مقاطع نامنظم هندسی، شيب بحرانی، شيب حد، زبری معادل، مقاطع بهينه هيدروليکی، خصوصيات جريان در مقاطع همگرا.

- جريان متغير تدريجی: انواع شيب هيدروليکی، انواع نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی، معادله ديناميکی حاکم بر جريان های متغير تدريجی، ترکيب نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی، مقاطع کنترل، آبگيری از درياچه، ارتباط بين دو دریاچه، محاسبات نیمرخ های سطح آب نيمرخ های سطح آب در جريان های متغير تدريجی.

منابع

انتشارات ماهان

 

سازه های فولادی

سرفصل ها

مشخصات و رفتار فولاد، روش­های طراحی، اعضای کششی

طراحی ستون های فولادی ( کمانش، باربحرانی، ضریب طول موثر و .... )

طراحی تیرهای فولادی ( لنگر پلاستیک، کمانش موضعی و .... ) ، طراحی انواع اتصالات پیچی

تیر ستون ( فشاری و کششی ) ، ظراحی تیرهای خاص (تیرورق، لانه زنبوری و ... ) ، طراحی صفحه ستون و طراحی انواع اتصالات جوشی

منابع

انتشارات ماهان

 

 سازه های بتنی

سرفصل ها

خواص بتن و آرماتور، طراحی مقاطع بتنی ( تک آرمه و بررسی حالات الاستیک، الاستوپلاستیک و پلاستیک)

خمش در مقاطع دوبل آرمه ( فولاد فشاری ) ، مقاطع بالدار و ...

برش و پیچش در سازه های بتن آرمه ، پیوستگی مهاری، چسبندگی خمشی

طراحی دال یک طرفه و دو طرفه ، طراحی پی و خدمت پذیری (تغییرشکل سرویس و بررسی انواع ترک ها)

منابع

انتشارات ماهان

 

راه سازی

سرفصل ها

مفاهیم اولیه راهسازی، عملیات خاکی در راهسازی

قوس های افقی، قوس های قائم

مسافت دید، منحنی اتصال

شیب عرضی، مفاهیم مهم آیین نامه راهسازی

منابع

انتشارات ماهان

 

 روسازی

سرفصل ها

انواع روسازی‌ها، مشخصات فنی مصالح، لایه‌های روسازی و خاک بستر، غلتک‌ها

زیر اساس، اساس، رویه شنی، تثبیت خاک و مصالح شنی، قیر‌ها و انواع آن و آزمایشات قیر

آسفالت ها، تاثیر عوامل جوی در روسازی راه ، تثبیت خاک

بارگذاری، روش‌های طرح روسازی راه، خرابی در روسازی

منابع

انتشارات ماهان

 

 

 

گرایش های رشته


جدول گرایشات

 

نام درس

تعداد تست

ضرایب کلیه گرایشات

زبان عمومی و تخصصی

30

1

ریاضیات

15

1

مکانیک جامدات - مقاومت مصالح1تحلیل سازه‌ها1-

20

1

مکانیک خاک و پی سازی

20

1

مکانیک سیالات و هیدرولیک

20

1

طراحی سازه ­های فولادی 1 و2سازه ­های بتنی 1و 2راه ­سازی و روسازی راه

30

1

 

 

 

دانشگاه های پذیرنده

درحال به روز رسانی

 


 

رتبه های برتر


درحال به روز رسانی

 

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • مسافر

  [ 1397/04/20 7:0:29 ]

  با سلام بنده در کنکور ارشد 97 عمران ، رتبه 30 کشوری را کسب کرده ام ... در صورت تمایل در زمینه مشاوره و تبلیغات آمادگی همکاری با موسسه ی خوبتون رو دارم ...


  با سلام 

  برای مواردی همچون همکاری میتوانید با دفتر مرکزی موسسه ماهان تماس داشته باشیدتا راهنمایی های لازم راخدمتتون ارائه دهند.0218506

  موفق باشید

 • مهدی

  [ 1397/04/16 19:10:51 ]

  سلام و خسته نباشید شما منابع یا کلاسهای مهندسی HSEرو دارید ? اگر دارید چگونه میتونم از کلاسها یا منابع شما استفاده کنم


  با سلام و احترام

  برای آشنایی و استفاده از منابع کارشناسی ارشد می توانید به سایت موسسه ماهان مراجعه نمایید و برای خرید منابع به صفحه فروشگاه آنلاین سر بزنید.

 • علی

  [ 1397/04/08 16:20:14 ]

  سلام با رتبه 6078 امیدی به روزانه یا شبانه رشته های کم طرفدار هست


  سلام دوست عزیز

   

  سلام خیر.

   

  برای مشاوره تخصصی رایگان با اموزشگاه ماهان شماره 021-8506 تماس بگیرید.

  موفق باشید.

 • saadi

  [ 1397/03/29 22:57:29 ]

  با سلام ببخشید با رتبه ی ۱۰۸۴ در کنکور ارشد عمران امسال ،راه و ترابری کجا قبول میشوم؟


  سلام 

  اینکه کجا و چه دانشگاهی قبول میشید قابل پیش بینی نیست و هر سال متفاوت است.

 • samira

  [ 1397/03/12 14:15:20 ]

  سلام خسته نباشید ببخشید با رتبه 3900 آیا گرایشی روزانه در دانشگاه کرمان یا یزد قبول میشم؟شبانه کدام گرایش؟ لطفا پاسخ بدید(متاسفانه هزینه مشاوره انتخاب رشته برایم مقدور نیست)


  سلام

  شبانه احتمال هست که قبول بشید باز میتونید برای یک سری سوالات این چنین رایگان مشاوره کنید با 0218506تماس حاصل فرمایید.

 • امیر حسینی

  [ 1397/01/31 8:9:53 ]

  سلام من مجاز به انتخاب رشته در دکتری 97 شدم تو کانال لینک مشاوره انتخاب رشته گذ اشتین وارد پیج نمیشه در سایتتون گشتم دیدم روز چهارشنبه مشاوره حضوری دارین من تبریزم و میخوام مشاوره غیر حضوری برای انتخاب رشته داشته باشم


  سلام وقتتون بخیر باشه میتوانید برای مشاوره دکتری خود مبلغی که خدمتتون اعلام میکنم راواریز کنید وانتخاب رشته تلفنی و غیر حضوری داشته باشید برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره موسسه 0218506تماس بگیرید.

 • Mohamad nouri

  [ 1396/12/02 19:15:48 ]

  سلام وقت بخیر ببخسید یه سوال داشتم: اگه ارشد عمران قبول بشم ولی واسه ترم پاییز سال اینده 12واحد از کارشناسیم مونده باشه میتونم ترم اول ارشد رو مرخصی بگیرم یا اصلا راهی وجود داره که دانشجوی ارشد بشم؟؟ممنون از پاسخگویتون


  با سلام
  طبق مدارکی که برای ثبت نام و همچنین قبولی در ارشد ،لازم است که مقطع کارشناسی خود را به پایان برسانیدتابتوانید در کنکور و همچنین دانشگاه ورود پیدا کنید.

  موفق باشید

 • خسروخسروی

  [ 1396/10/18 9:34:57 ]

  با سلام من سالد93 لیسانس مهندسی عمران با گرایش اب وفاضلاب را گرفتم تصمیم دارم ادامه تحصیل بدم چون شاغل هستم نمی تونم کلا س شرکت کنم من چه روشی را برای اماده شدن در پیش بگیرم که بتوتنم درکنکور ارشد شرکت کنم دررشته خودم.ممنون می شم اگه کمکم کنید.


  درود دوست عزیز

  اگر احساس نیاز به شرکت در کلاسها میکنید اما فرصت حضور در کلاسها را ندارید میتوانید از خدمات کلاسهای آنلاین استفاده کنید و کلاسها را در منزل خود پیگیری کنید،

  هم چنین می توانید از مشاوران دپارتمان فنی مهندسی ماهان کمک بگیرید.

  با آرزوی موفقیت شما

 • الهه

  [ 1396/09/07 19:21:16 ]

  سلام..من دانشجوی کارشناسی عمران هستم و میخواهم در آزمون کارشنارسی ارشد سال 97 شرکت کنم..لذا سوال من اینست که من میخواهم در کنار کنکور رشته عمران ،آزمون ارشد رشته حسابداری را هم بدهم..آیا امکان پذیر است..؟ و اینکه کلا دانشجوهای لیسانس عمران میتوانند کلا فقط یک آزمون دهند و آن هم ارشد حسابداری باشد؟؟؟ لطفا با توجه به اینکه 10روز دیگر ثبت نام آزمون ارشد میباشد به سوال من پاسخ دهید هرچه سریعتر..


  سلام خدمت شما

  رشته حسابداری رشته شناور نیست
  شما نمیتونید در کنار عمران رشته حسابداری رو شرکت کنید
  لیست رشته های شناور که شما میتونید به عنوان رشته دوم انتخاب کنید مشخص و در سایت سازمان سنجش قرار داده شده و قابل دانلود می باشد

  موفق باشید

 • امید پینه دوز تبریزی

  [ 1396/08/16 2:27:10 ]

  با سلام من در حال حاضر کارشناسی پیوسته عمران آزاد میخونم میخواستم بدونم از کی باید برای کنکور ارشد بخونم الان ترم 4 هستم میخوام برنامه ریزی کنم از الان بخونم نمیدونم از کجا شروع کنم ممنون از راهنماییتون


  سلام دوست عزیز

   

  هر چه سریع تر درس هارو شروع کنید زودتر به تسلط میرسید و زمان بیشتری برای مرور-تست زنی و رفع اشکال خواهید داشت

   

  برای مشاوره تخصصی رایگان با اموزشگاه ماهان شماره 021-8506 تماس بگیرید.

  موفق باشید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •