منابع کارشناسی ارشد جغرافیا-موسسه ماهانمعرفی منابع کارشناسی ارشد علوم جغرافیا 97 و آینده شغلی آن

 1. *معرفی رشته علوم جغرافيا

  جغرافيا در مقطع كارشناسي در چهار شاخه اصلي جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني،‌كارتوگرافي و جغرافيا سياسي- نظامي ارائه مي‌شود و هر يك از گرايشهاي جغرافياي طبيعي و انساني داراي گرايشهاي متعددي هستند. البته تفاوت هر گرايش با گرايش ديگر تنها در 8 واحد تخصصي است و به همين دليل بسياري از دانشگاه‌ها در دفترچه راهنماي آزمون سراسري، گرايشهاي موجود در دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه‌هاي اصلي جغرافيا كه در آن دانشگاه تدريس مي‌شود، اشاره نموده‌اند.

  شاخه جغرافياي طبيعي:

  جغرافياي طبيعي علمي است كه محيط طبيعي و تأثير عوامل و عناصر محيطي بر زندگي و فعاليت انسان را مطالعه مي‌كند. اين علم در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش ژئومورفولوژي و آب و هواشناسي است.

  گرايش ژئومورفولوژي: 

  ژئومورفولوژي بيشتر به پديده‌هاي سطح زمين توجه دارد يعني، ريخت يا چهره زمين را مطالعه مي‌كند. به همين دليل اين علم ارتباط نزديكي با زمين شناسي دارد و تحت تأثير يافته‌هاي علم زمين‌شناسي است. چرا كه ريخت يا شكل ظاهري زمين، تبلور اتفاقات درون زمين مي‌باشد. البته زمين‌شناسي بيشتر به اعماق و لايه‌هاي دروني زمين مي‌پردازد اما ژئومورفولوژي فرآيندهاي بيروني يا سطحي زمين را مطالعه مي‌كند.

  دروس تخصصي گرايش ژئومورفولوژي: 

  ژئومورفولوژي مناطق شهري، نقشه‌ها و نمودارهاي ژئومورفولوژي، هيدرولوژي كاربردي، كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي، تفسير نقشه( توپوگرافي و زمين شناسي)، پايان نامه

  گرايش آب و هواشناسي اقليم: 

  رشته آب و هواشناسي فرآيندهاي حاكم در داخل جو از جمله انرژي و توزيع آن در سطح سياره زمين، حركات جو و قانونمندي‌هاي حاكم بر اين حركات و تأثير اين فعاليت‌ها بر روي زيست و فعاليت انسان‌ها، جانداران و محيط بي‌جان سياره زمين را مطالعه مي‌كند. اين گرايش بيشتر مسائل آب و هوا و تأثير عناصر و عوالم اقليمي در فعاليت انسان و مسائل بهره‌برداري از زمين مثل كشاورزي مطرح مي‌شود.

  درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل:

  دروس مشترك بين شاخه‌هاي جغرافيا: جغرافياي آب، جغرافياي خاكها ، جغرافياي زيستي، آب و هواي ايران، ژئومورفولوژي ايران، منابع و مسائل آب ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي،‌مباني جغرافياي جمعيت، مباني جغرافياي روستايي،‌مباني جغرافاي اقتصادي: كشاورزي، مباني جغرافياي اقتصادي: صنعت، حمل و نقل و انرژي ، جغرافياي سياسي، مباني جغرافياي شهري، جغرافياي كوچ نشيني، پژوهش ميداني در جغرافيا ( روش تحقيق عملي) ، زمين در فضا، رياضيات، آمار و احتمالات 1، منابع و مآخذ جغرافياي ايران، فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي، تاريخ علم جغرافيا، كارتوگرافي (نقشه‌كشي)، نقشه‌برداري ( نظري و عملي)، نقشه خواني، روش تحقيق: نظري، اصول سنجش از دور، كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره‌اي در جغرافيا، آمار و احتمالات: 2 كاربرد آمار در جغرافيا، كامپيوتر در جغرافيا، مباني علم جغرافيا، زمين‌شناسي براي جغرافيا، مباني اقليم شناسي، آب و هواي كره زمين، مباني ژئومورفولوژي: 1 ساختماني، مباني ديناميك.

  ژئومورفولوژي :1

  دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي طبيعي: 

  جغرافياي قاره‌ها، جغرافياي كوارترنر، زمين‌شناسي ايران، مسايل جغرافيايي مناطق خشك ايران، حفاظت خاك، جنگل و مرتع و مسايل آن در ايران، جغرافياي ناحيه‌اي ايران، متون جغرافياي طبيعي به زبان خارجي

  جغرافياي انساني ايران1:

  جمعيت اقتصادي ، جغرافياي انساني ايران (2): (شهري- روستايي) ، نقشه‌برداري تكميلي، مباني محيط زيست، ژئومورفولوژي اقليمي، كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ، با تأكيد بر ايران

  شاخه كارتوگرافي:

  كارتوگرافي هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه براي استفاده در ساختار اقتصادي، فرهنگي، دفاع ملي، روابط بين الملل، تعليم و تربيت، جهانگردي و موارد متنوع ديگر است. يعني يك جغرافيدان به ياري نقشه اطلاعات دقيقي درباره موقعيت‌ها و پراكندگي‌ها به دست مي‌آورد. حال با توجه به اين كه ما صدها نوع نقشه داريم، مشخص است كه تهيه يك نقشه نياز به مهارتي خاص دارد كه اين مهارت را دانشجوي رشته كارتوگرافي به دست مي‌آورد.

  دروس پايه و اصلي :

  رياضيات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژي ايران، جغرافياي آبهاي ايران،‌منابع و مآخذ جغرافياي ايران، متون جغرافيايي به زبان خارجي، جغرافياي خاكها، جغرافياي نظامي ايران، مباني جغرافياي سياسي ، فلسفه‌ي جغرافيا، زمين در فضا،‌زمين‌شناسي براي جغرافيا، مباني آب و هواشناسي،‌جغرافياي آبها، ژئومورفولوژي عمومي، جغرافياي زيستي، كاربرد آمار در جغرافيا، جغرافياي اقتصاد عمومي، جغرافياي جمعيت، جغرافياي روستايي(عمومي و ايران)، جغرافياي شهري (عمومي و ايران(

  دروس تخصصي:

  آمار و احتمالات، كامپيوتر، فيزيك نور، كليات جغرافياي جهان، تئوري خطاها، فتوگرامتري، تفسير عكس، هيدروگرافي، نقشه برداري، كارتوگرافي رياضي،‌كارتوگرافي موضوعي، عكاسي و فن چاپ، گرافيك، اردو نقشه‌برداري هيدروگرافي، پروژه كارتوگرافي، كارتوگرافي كامپيوتري، جغرافياي خليج فارس، ژئودزي عمومي، نجوم ژئودزي، كارتوگرافي.

  شاخه جغرافياي انساني:

  جغرافياي انساني به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم علوم جغرافيا در دو گرايش جغرافياي شهري و روستايي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورمان ارائه مي‌شود.

  گرايش جغرافياي شهري:

  جغرافياي شهري به مطالعه مسائل مهمي از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادي و جمعيتي شهرها و همچنين بحث روز جغرافياي شهري يعني توريسم مي‌پردازد. بررسي نحوه اشغال فضا، نوع تمركز و پراكندگي مشاغل نيز در يك شهر و همچنين چگونگي جابجايي از محل كار به سكونت، ارتباط شغل و مسكن و تأثيرات متقابل و چند جانبه‌اي كه ميان اين متغيرها برقرار است، در جغرافياي اجتماعي شهرها بررسي مي‌شود.

  دروس تخصصي گرايش جغرافياي شهري:

  اقتصاد شهري، شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي شهري، برنامه‌ريزي شهري در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي( روش تهيه تفسير طرح‌هاي شهري و منطقه‌اي)، پايان نامه

  گرايش جغرافياي روستايي:

  اين گرايش به بررسي رابطه شهر و روستا، برنامه‌ريزي و توسعه روستايي، نوسازي و آينده روستاها، روستاهاي آينده، علل و عوامل مهاجرت روستانشينان، بهداشت و اوقات فراغت روستائيان، حفظ محيط زيست، نحوه حمل و نقل، كيفيت زندگي و وضعيت اقتصادي روستاها مي‌پردازد. 

  دروس تخصصي گرايش جغرافياي روستايي:

  اصول و روشهاي برنامه‌ريزي روستائي ، اقتصاد روستائي، روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، برنامه‌ريزي روستائي در ايران، كارگاه برنامه‌ريزي روستائي(روش تهيه و تفسير طرحهاي روستائي)، پايان نامه 

  گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري:

  گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري تلاش مي‌كند تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي موجود در هر شهر، براي مسائل جمعيتي ، اقتصادي، زيست محيطي آن برنامه‌اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسين معمار، عمران، سازه و تأسيسات، بخشهاي مختلف شهر را طراحي كرده و يا مشكلات شهر را حل نمايند. 

  دروس اصلي مشترك بين گرايشهاي جغرافياي انساني: 

  جغرافياي جمعيت ايران، جغرافياي روستائي ايران، جغرافياي شهري ايران، جغرافياي اقتصادي ايران: 1 كشاورزي، جغرافياي اقتصادي ايران: 2 صنعت، حمل و نقل انرژي، اصول علم اقتصاد، نظريه‌هاي اقتصادي و اقتصاد توسعه، متون جغرافياي انساني به زبان خارجي، نقشه‌ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافياي انساني،‌ويژگيهاي جغرافياي انساني مناطق خشك ايران، جغرافيا و صنعت توريسم، ويژگيهاي جغرافيايي كشورها توسعه يافته، ويژگيهاي جغرافيايي كشورهاي اسلامي، ويژگيهاي جغرافيايي آسيايي ميانه، كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه‌ريزي شهري و روستايي،‌جغرافياي تاريخي ( با تأكيد بر ايران(

   
 2.  

   جدول گرایشات

  نام درس

  تعداد تست

  ضرایب گرایشات

  آب و هواشناسی

  (اقلیم‌شناسی)

  ژئومورفولوژی

  جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

  جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

  زبان عمومی و تخصصی

  30

  2

  2

  2

  2

  فلسفه جغرافیا

  10

  1

  1

  1

  1

  آمار و احتمالات

  10

  2

  2

  1

  1

  آب و هواشناسی (مبانی و ایران )

  15

  3

  2

  0

  0

  ژئومورفولوژی( مبانی و ایران )

  15

  2

  3

  0

  0

  مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

  15

  1

  1

  0

  0

  جغرافیای شهری( مبانی و ایران )

  15

  0

  0

  3

  0

  برنامه‌ریزی شهری

  15

  0

  0

  2

  0

  جغرافیای روستایی و عشایری(مبانی و ایران)

  15

  0

  0

  0

  3

  برنامه‌ریزی روستایی

  15

  0

  0

  0

  2

  زبان عمومی و تخصصی

  سرفصل ها

  کل مطالب

  منابع

  کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: مریم رمضانی

  جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

   فلسفه جغرافیا

   

  سرفصل ها

  1- فلسفه، پیدایش و تکوین جغرافیا (شامل: فلسفه، فلسفه علم، فلسفه جغرافیا، تفکرات فلسفی و جغرافیا، رویه‌های جغرافیایی در قرون گذشته، رویکردهای جغرافیایی هرودت به تاریخ، پدر جغرافیا، قرون وسطی، آشنایی اعراب و مسلمانان با جغرافیا، مکتب‌های جغرافیایی مسلمانان، رنسانس و جغرافیا، وارنیوس، کات، جغرافیای نوین و بنیانگذاران، انجمن‌های جغرافیایی، نگرش سیستمی، روش سیستمی روش تحلیلی در جغرافیا، مراحل تکوین جغرافیا و جغرافیای بورژوازی)،2- ماهیت‌شناسی(شامل: ماهیت جغرافیا، سوالات اساسی جغرافیا، نشانگرها و شاخص‌های جغرافیایی، ابعاد وابسته به شاخص‌های محوری جغرافیا، موضوع جغرافیا، اصول جغرافیا، ایپستمولوژهای جغرافیایی، مفاهیم کلیدی).

  کتاب فلسفه جغرافیا ماهان (فصول اول، دوم، دهم و یازدهم)

  1- پارادایم و مفاهیم جغرافیایی(شامل: مفهوم پارادایم، کارکرد پارادایم، مراحل تکوین و ارکان پارادایم، پارادایم‌ها و مثالواره‌های جغرافیایی، جبر محیطی، امپریالیسم، داروینیسم و جبر محیطی، آنارشیست، دولابلاش و امکان‌گرایی، هارتشورن و ناحیه‌گرایی، شاور و اکولوژی چشم‌انداز، ساور و دیدگاه فضایی، نظریات موثر در پیدایش پارادایم فضایی، مک کارتی و مکتب آیوا، گریسون و مکتب واشنگتن، استیوارت و فیزیک اجتماعی، پارادایم رفتارگرایی، مکتب ادارک محیطی، جغرافیای رفتاری و رفتارگرایان) 2- تعاریف جغرافیا و تحلیلی بر تعاریف جغرافیا، 3- قلمرو جغرافیا.

  کتاب فلسفه جغرافیا ماهان (فصول اول، چهارم، دوازدهم و سیزدهم)

  1- تقسیمات جغرافیا، 2- روش‌شناسی و تکنیک‌های جغرافیایی، 3- مفاهیم جغرافیای ناحیه‌ای، 4- فرهنگ و جغرافیا.

  کتاب فلسفه جغرافیا ماهان (فصول پنجم، ششم، چهاردهم و پانزدهم)

  1- سهم عوامل محیط طبیعی و فرهنگ انسانی در علم جغرافیا، 2- مفاهیم و مکتب‌های جغرافیای انسانی، 3- جامعه انسانی و عوامل محیط طبیعی، 4- مفاهیم نو در جغرافیای ناحیه‌ای نو(فرایند و فرم در جغرافیا، شرایط اجتماعی و نظریه‌ای جغرافیایی، نیهیلیسم جغرافیایی، مفهوم محیط، مفهوم جبر تکنولوژیک در جغرافیا، دیدگاه‌های جغرافیا، ماهیت معنوی جغرافیا، مفهوم ناحیه، جغرافیای قانونمند، آگاهی‌های اکولوژیک، جغرافیای پست‌مدرنیستی، جغرافیا و عدالت اجتماعی، جغرافیای شخصی، جغرافیای زیبا شناختی، جغرافیای ادبی، ابعاد یکپارچگی جغرافیای انسانی، جغرافیا و کثرت‌گرایی، سازمان اقتصادی و تغییرات فضایی).

  کتاب فلسفه جغرافیا ماهان (فصول دوم، سوم، هفتم، هشتم و نهم)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- شکوئی، حسین؛ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا(ج1) انتشارات گیتاشناسی، 1377 .

  3- شکوئی، حسین؛ فلسفه‌ جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، 1364 .

  4- شکوئی، حسین؛ کلیات و فلسفه جغرافیا، انتشارات پیام‌نور،1369 .

  5- شکوئی، حسین؛ مکتب‌های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارت آستان قدس رضوی، 1368 .

  6- فرید، یدالله؛ سیر اندیشه در جغرافیای‌انسانی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1374 .

  7- پور‌احمد، احمد؛ قلمرو و فلسفه‌ی جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، 1386 .

  8- بلانت، آلیسون و ویلس، جین؛ دگر‌اندیشی در فلسفه‌ی جغرافیا، ترجمه‌ حاتمی‌نژاد، حسین انتشارات دانشگاه تهران، 1386.

   آب و هواشناسی ( مبانی و ایران )

   

  سرفصل ها

  بخش اول مباني آب و هواشناسي: 1- كليات آب و هواشناسي؛ 2- تركيب و ساختار اتمسفر؛ 3- تابش. بخش دوم: آب و هواي ايران: 1- عوامل كنترل­كننده آب و هواي ايران.

  کتاب آب و هواشناسی ماهان (صفحات 1 الی 23 و 63و64)

  بخش اول مباني آب و هواشناسي: 1- فشار؛ بخش دوم: آب و هواي ايران: 1- پراكندگي مكاني عناصر آب و هوايي ايران.

  کتاب آب و هواشناسی ماهان (صفحات 25 الی 40 و 67 الی 70)

  بخش اول مباني آب و هواشناسي: 1- رطوبت؛ 2- بارش؛ بخش دوم: آب و هواي ايران: 1- نواحي آب و هوايي ايران شامل: الف- طبقه­بندي نواحي آب و هوايي ايران؛ ب- ناحيه خزري؛ ج- ناحيه كوهستاني.

  کتاب آب و هواشناسی ماهان (صفحات 41 الی 50 و 67 الی 70) بخش اول مباني آب و هواشناسي 1- سيستم­هاي سينوپتيك جو؛ بخش دوم: آب و هواي ايران: 1- نواحي آب و هوايي ايران شامل: الف- ناحيه كوهپايه­اي بيروني؛ ب- ناحيه كوهپايه­اي داخلي؛ ج- ناحيه جنوب؛ د- ناحيه مركزي.

  کتاب آب و هواشناسی ماهان (صفحات 51 الی 58 و 70 الی 73)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- علیجانی، بهلولوکاویانی، محمد رضا؛ مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، تهران.

  3- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور، تهران.

  4- ايران، (آبهاي شور) جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1386

   آمار و احتمال

   

  سرفصل ها

  1- معانی و مفاهیم اساسی علم آمار، 2- سازماندهی داده‌های آماری، 3- شاخص‌های گرایش مرکزی و شاخص‌های پراکندگی

  احتمالات و جایگشت

  توزیع نرمال و کوواریانس، 2- همبستگی‌ها

  1- فاصله اطمینان، 2- امید ریاضی، 3- تابع چگالی، 4- تابع احتمال، 5- رگرسیون

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- مهدوی، مسعود، آمار و احتمال در جغرافیا، انتشارات پیام نور، انتشارات پیام نور، 1371

  3- مهدوی، مسعود، طاهرخانی، مهدی، کاربرد آمار در جغرافیا، انتشارات قومس، 1383

  4- وحیدی اصل، محمد قاسم، آمار و احتمال در جغرافیا(1)، انتشارات پیام نور، 1381

  5- وحیدی اصل، محمد قاسم، آمار و احتمال در جغرافیا(2)، انتشارات پیام نور، 1381

   ژئومورفولوژی ( مبانی و ایران )

  سرفصل ها

  بخش اول ژئومورفولوژي ساختماني: 1- داده­هاي ساختمان زمين­شناسي؛ 2- سنگ­هاي رسوبي- دگرگوني؛‌3- حركات زمين­ساخت. بخش دوم ژئومورفولوژي ديناميك: 1- تخريب و هوازدگي؛ 2- فرايندهاي حمل بر سطح دامنه­ها. بخش سوم ژئومورفولوژي اقليمي: 1- دخالت­هاي اقليمي؛ 2- قلمروهاي سرد عرض­هاي بالا و اشكال ناهمواري آن­ها. بخش چهارم ژئومورفولوژي ايران: 1- كليات، موقعيت جغرافيايي و وسعت سرزمين ايران؛ 2- تكامل زمين­ساختي ايران؛ 3- نگاهي به ساختمان زمين و ژئوفيزيك ايران؛ 4- فرايندهاي دروني و پيامدهاي ژئومورفيك آن­ها در ايران؛5- طبقه ­بندي واحدهاي بزرگ ژئومورفولوژي ايران؛ 6- واحد شمال­غربي.

  کتاب ژئومورفولوژی ماهان (صفحات 13، 14، 23، 24، 25 و 42)

  بخش اول ژئومورفولوژي ساختماني: 1- مجموعه ­هاي ساختماني بزرگ كره زمين؛ 2- اشكال اوليه ساختماني؛‌3- ساختمان­هاي يك­شيبي (اشكال ساختماني رسوبي مايل)؛ 4- ساختمان­هاي چين­خورده. بخش دوم ژئومورفولوژي ديناميك: 1- عوامل مهم حمل؛ 2- اشكال مهم تراكمي آب­هاي جاري؛ 3- نيمرخ تعادل طولي بستر. بخش سوم ژئومورفولوژي اقليمي: 1- قلمروهاي كم­آب، نمونه­هاي متفاوت و اشكال ناهمواري آن­ها. بخش چهارم ژئومورفولوژي ايران: 1- ويژگي­هاي ژئومورفيك تيپ­هاي عمده لندفرم­هاي ايران؛ 2- ويژگي­هاي آب و هوايي ايران؛ 3- فرايندها و لندفرم­هاي معاصر ايران؛ 4- ماهيت و كيفيت تحولات اقليمي كواترنر و شواهد ژئومورفولوژيكي آن؛ 5- واحد شمالي (البرز و تالش)؛ 6-واحد جنوب­غربي (زاگرس).

  کتاب ژئومورفولوژی ماهان (صفحات 15، 16، 26، 27، 28 و 45)

  بخش اول ژئومورفولوژي ساختماني: 1- فرسايش كارستي (آهكي)؛ 2- ساختمان­هاي بلورين؛‌3- اشكال عريان­شده. بخش دوم ژئومورفولوژي ديناميك: 1- يخچال­ها؛ 2- حركت يخ­ها و زبانه­هاي يخچالي؛ 3- برداشت و تراكم يخرفت­ها. بخش سوم ژئومورفولوژي اقليمي: 1- قلمروهاي گرم و مرطوب و اشكال ناهمواري آن­ها. بخش چهارم ژئومورفولوژي ايران: 1- واحد شمال­شرقي (خراسان شمالي)؛ 2- واحد شرقي ايران؛ 3- واحد جنوب­شرقي (مكران)؛ 4- واحد كوه­ هاي ايران مركزي.

  کتاب ژئومورفولوژی ماهان (صفحات 16، 17، 29، 30 و 31)

  بخش اول ژئومورفولوژي ساختماني: 1- واحدهاي بزرگ اشكال ساختماني و مجاورت آن­ها؛ 2- رشته­هاي چين­خورده؛‌3- ارتباط مسير شبكه آب­ها با ساختمان زمين­شناسي. بخش دوم ژئومورفولوژي ديناميك: 1- فرسايش بادي (جريان هوا)؛ 2- چهره­هاي كاوشي فرسايش بادي؛ 3- اشكال تراكمي فرسايش بادي؛ 4- فرسايش ساحلي؛ 5- ويژگي­هاي استران؛ 6- فرسايش انساني. بخش سوم ژئومورفولوژي اقليمي: 1- قلمروهاي معتدله و اشكال ناهمواري آن­ها؛ 2- طبقات پيكر اقليمي كوهستان­ها. بخش چهارم ژئومورفولوژي ايران: 1- واحد چاله­ها و دشت­هاي داخلي ايران؛ 2- دشت لوت؛3- ژئومورفولوژي ساحلي و زيردريايي ايران؛4- جلگه خزر؛ 5- جلگه­هاي ساحلي جنوب (خليج فارس و درياي عمان)؛ 6- آنتروپوژئومورفولوژي در ايران.

  کتاب ژئومورفولوژی ماهان (صفحات 18، 19، 32، 33، 34، 35 و 49)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور، 1376

  3- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، 1376

  4- جدارعیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور، 1383

  5- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)، 1376

  6- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد، 1369

  7- علایی طالقانی، محمود؛ ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات قومس، 1381

  8- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران،ج 1، فرایندهای ساختمانی و دینامیک درونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

  9- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران، ج2، فرایندهای اقلیمی و دینامیک‌های ‌بیرونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

  10- ثروتی، محمدرضا، ژئومورفولوژی ناحیه‌ای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378

  11- دریو، ماکس؛ ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه مقصود خیام، تبریز، انتشارات نیا، 1370

   مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

  سرفصل ها

  مفاهیم و اصول سنجش از دور، نور، طیف، خصوصیات انعکاس طبیعی، 2- دستگاه‌های سنجش از دور و سنجنده‌ها و دوربین، 3- ویژگی‌های تصاویر سنجش از دور

  ارسال اطلاعات کسب شده توسط سنجنده و تولیدات سنجنده‌ها و تفسیر آمار و اطلاعات ماهواره‌های لندست. 2 - تفسیر آمار و اطلاعات و کاربرد ماهواره‌های لندست3- برنامه‌های آینده سنجش از دور کاربردی

  کلیات و اصول عکس‌های هوایی، 2- طرح تهیه عکس‌های هوایی

  تفسیر عکس‌های هوایی، 2- انواع اندازه‌گیری با کمک عکس‌های هوایی و کاربرد آن‌ها، 3- مطالب تکمیلی و فرهنگ و اصطلاحات و GIS

  منابع

  1- زبیری، محمود، دالکی، احمد، اصول تفسیر عکس‌ها و کاربرد آن در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388

  2- زبیری، محمود، مجد، علیرضا، آشنایی با سنجش از دور و کاربرد درمنابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388

  3- علیزاده ربیعی، حسن، سنجش از دور، اصول وکاربرد، انتشارات سمت،1388

  4- علیجانی، بهلول، اصول عکس‌های هوایی، انتشارات پیام نور

  5- رضوانی، علی اصغر، کاربرد عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای در جغرافیا، انتشارات پیام نور

  جغرافیای شهری (مبانی و ایران )

  سرفصل ها

  بخش اول: (مبانی جغرافیای شهری): 1- جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی- اقتصادی آن، 2- سیر تکوینی در جغرافیای شهری، 3- شهر و مفاهیم جغرافیای شهری- 4- مکتب‌های جغرافیای شهری بخش دوم: (جغرافیای شهری ایران): 1- شهر و شهرنشینی در دوره باستان پیش از اسلام، 2- شهر و شهرنشینی پس از پیروزی اسلام تا معاصر.

  کتاب جغرافیای شهری ماهان (بخش اول: فصول اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم؛ بخش دوم: فصل اول)

  بخش اول (مبانی جغرافیای شهری) :1- زندگی شهری در دوره‌های تاریخی، 2- مادرشهر، 3- منطقه‌بندی و مورفولوژی شهری. بخش دوم: (جغرافیای شهری ایران): 1- شهر و شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی، 2- شهر و شهرنشینی در ایران در ارتباط با محیط طبیعی.

  کتاب جغرافیای شهری ماهان (بخش دوم: فصل دوم)

  بخش اول (مبانی جغرافیای شهری): 1- نظریه‌های اجتماعی و بافت اکولوژیکی شهر،2- طرح، نقشه و ساخت شهر،3- سیستم‌های شهری. بخش دوم (جغرافیای شهری ایران):1- ویژگی‌های اقتصادی شهرهای ایران، 2- شبکه شهری و سیر تکامل تاریخی آن، 3- نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران.

  کتاب جغرافیای شهری ماهان (بخش دوم: فصول اول و دوم)

  بخش اول: مبانی جغرافیای شهری: 1- بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه‌ای، 2- شکل‌گیری و توسعه شهر، 3- نقش و کار شهری، 4- شهر، ناحیه و روابط فضایی، بخش دوم: جغرافیای شهری ایران: 1- شهر و نظام شهری در طرح های توسعه ملی، 2- چالش‌ها و سیاست‌های نظام شهری در ایران، 3- موقعیت ناحیه‌ای شهرها و روابط شهر و روستا در ایران.

  کتاب جغرافیای شهری ماهان (بخش سوم: فصول اول، دوم و سوم)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- شکوئی، حسین؛ دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، 1373.

  3- فرید، یدالله؛ جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1368.

  4- نظریان، اصغر؛ جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور،1374(چاپ دوم).

  5-نظریان، اصغر، پویائی نظام شهری در ایران، انتشارات مبتکران، چاپ اول، 1388

  6- رضوانی، علی­اصغر؛ روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات پیام نور،1374(چاپ دوم).

  7- شکوئی، حسین؛ جغرافیای شهری، انتشارات پیام نور، 1375.

  8- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

  9- حسامیان، فرخ و دیگران؛ شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، سال 1377.

  10- شکوئی، حسین؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1365.

  11- سلطان­زاده، حسین؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات امیرکبیر.

  12- پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، حسین؛ نظریه های شهر و پیرامون، تهران، سمت، 1382

   برنامه‌ریزی شهری ( مبانی و ایران )

  سرفصل ها

  1- تعاریف و مفاهیم (شامل: برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی شهری، طرح‌ریزی شهری)، 2- موضوع شناسی، اهداف، ضرورت‌ها، 3- برنامه‌ریزی شهری و روندهای تاریخی آن در جهان، 4- نظریه‌های ساخت شهر 5- طرح‌های مختلف توسعه شهری، 6- تحولات شهرسازی.

  کتاب برنامه­ریزی شهری ماهان (فصول اول و دوم)

  ویژگی‌های کلی شهرسازی در ایران و عوامل تأثیرگذار، 2- پیشینه تاریخی شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری در ایران، 3- برنامه‌ریزی شهری (ایران) در دوره جدید.

  کتاب برنامه­ریزی شهری ماهان (فصول سوم و چهارم)

  طرح‌های شهری و مشخصات آن، 2- نظام اجرایی و تشکیلاتی برنامه‌ریزی شهری در ایران، 3- مراحل اجرایی طرح‌های شهری، 4- الگوی برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری، 5- ضوابط توسعه زمین و تأسیسات زیربنایی، 6- برنامه‌ریزی پارک‌ها، زمین‌های بازی، ارتباطات و مراکز شهری، 7- برنامه‌ریزی نواحی مسکونی.

  کتاب برنامه­ریزی شهری ماهان (فصل پنجم)

  برنامه‌ریزی شهر‌های جدید، 2- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری.

  کتاب برنامه­ریزی شهری ماهان (فصول چهارم و ششم)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- زیاری،کرامت الله؛ برنامه‌ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، 1386.

  3- شیعه، اسماعیل؛ مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ شانزدهم، 1385.

  4- رهنمایی، محمد تقی؛ فرایند برنامه‌ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1386.

  5- مجتهد زاده، غلامحسین؛ برنامه‌ریزی شهری در ایران، انتشارات پیام نور، چاپ دوم، 1377.

  6- مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373.

  7- شکوئی، حسین؛ دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، 1373.

  8- هیراسکار.جی.کی؛ درآمدی بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، مترجمین سلیمانی محمد و دیگران، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، 1376.

  9- نظریان، اصغر؛ جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور،1374چاپ دوم).

  10- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

  11- فرید، یدالله؛ جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1368.

  12- زیاری، کرامت الله؛ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ سوم،1381.

  13- رهنمایی، محمد تقی؛ مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی، 4جغرافیا، وزارت مسکن‌ و شهرسازی.

   جغرافیای روستایی و عشایری ( مبانی و ایران )

  سرفصل ها

  بخش اول- جغرافیای روستایی (مبانی و ایران) الف: مبانی جغرافیای روستایی :1- شالوده، تعاریف دامنه و هدف‌های جغرافیای روستایی 2- اهمیت مطالعات و روش‌های بررسی در جغرافیای روستایی 3- بافت كالبدي سكونت‌گاه‌هاي ‌روستايي. ب:جغرافیای روستایی ایران: 1- نگاهي به گذشته روستاهاي ايران، 2- طبقه‌بندي روستاهاي كشور، 3- ماليات، 4- مالكيت بر اراضي روستايي، 5- جغرافیای کشاورزی ایران بخش دوم- جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران) 1- دام‌داري و مناطق اوليه‌ آن، 2- گروه‌هاي عمده كوچ‌نشينان جهان 3- كوچ‌نشيني، كوچ و انواع آن

  بخش اول- جغرافیای روستایی (مبانی و ایران): 1- مبانی جغرافیای روستایی: 1- كاركرد سكونت‌گاه‌هاي روستايي 2- ويژگي‌هاي اجتماعي- اقتصادي سكونت‌گاه‌هاي روستايي ب: جغرافیای روستایی ایران: 1- عوامل طبيعي غالب در محيط روستايي، 2- ويژگي‌هاي جمعيتي روستاهاي ايران 3- اقتصاد روستايي، 4- اصلاحات ارضي 5- صنایع روستایی بخش دوم- جغرافیای کوچ نشینی(مبانی و ایران): 1- نوماديزم و ويژگي‌هاي آن، 2- اشکال ترانسهومانس

  الف: جغرافیای روستایی و کوچ نشینی (مبانی و ایران): بخش اول- جغرافیای روستایی (مبانی و ایران): مبانی جغرافیای روستایی:1- روابط اقتصادي سكونت‌گاه‌هاي روستايي، 2- كاركرد سكونت‌گاه‌هاي روستايي ب: جغرافیای روستایی ایران: 1- نظام اجتماعي روستاها در ايران، 2- نظام‌هاي بهره‌برداري در روستاها، 3- مفاهيم و مراحل تكامل انديشه توسعه روستايي بخش دوم- جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران): 1- موقع طبیعی ایران و ارتباط با کوچ نشینان، 2- معرفی اجمالی کوچ نشینان ایران، 3-روش مطالعه اقتصاد کوچ نشینی، 4- مرتع، دامداری، کشاورزی و نقش اقتصادی آن

  الف: جغرافیای روستایی و کوچ نشینی (مبانی و ایران): بخش اول- جغرافیای روستایی(مبانی و ایران): 1- مبانی جغرافیای- روستایی:1- روابط شهر و روستا و مدل‌های بررسی روابط شهر وروستا،2- روابط اقتصادي سكونت‌گاه‌هاي روستايي3- برنامه‌ريزي و توسعه روستايي 4- نظریه‌های توسعه روستایی ب: جغرافیای روستایی ایران: 1- شركت‌هاي تعاوني روستايي 2- نظام اداري روستاها 3- نظام‌هاي بهره‌برداري در روستاها بخش دوم- جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران): 1- صنایع دستی و فعالیت‌های متفرقه و نقش اقتصادی آن، 3- روابط اقتصادی کوچ نشینان و یک‌جانشینان، مسائل و راه‌حل‌های بهبود اقتصاد کوچنشینان ایران، 4- اقتصاد کوچ نشینان تالش

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- مهدوی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، 1384

  3- پاپلی یزدی، محمد حسین؛ نظریه­های توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران، 1385

  4- سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، 1384

  5- فشارکی، پریدخت؛ جغرافیای روستایی (عمومی)، انتشارات دانشگاه آزاد، 1375

  6- حسینی ابری، حسن سید؛ مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات‌ دانشگاه اصفهان

  7- مشیری، سید رحیم؛ جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران)، انتشارات سمت، 1372

  8- امان اللهی بهاروند، اسکندر؛ کوچ نشینی در ایران، انتشارات آگاه، 1360

  9- مطیعی لنگرودی، سید حسن، جغرافیای اقتصادی ایران کشاورزی، صنعت، خدمات، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390

   برنامه‌ریزی روستایی ( مبانی و ایران )

  سرفصل ها

  1- تعاریف برنامه‌ریزی روستایی2- ضرورت، اهداف و تاریخچه برنامه­ریزی روستایی3- تعاریف، دیدگاه‌ها و نظریات توسعه روستایی4- توسعه یکپارچه، دیدگاه‌ها و مشارکت مردمی5- جایگاه روستا در تئوری‌های مکان مرکزی.

  کتاب برنامه­ریزی ناحیه ای روستایی ماهان (فصول 6و7و8و9)

  1- نظام‌های بازار روستایی، 2- شاخص‌های توسعه روستایی در برنامه‌ریزی، 3- ارزیابی توان‌های محیطی، 4- تئوری‌های عام رشد و توسعه، 5- روش‌های برنامه‌ریزی فیزیکی، 6- روش‌های تعیین مراکز خدمات روستایی، 7- روش‌های برنامه‌ریزی صنایع روستایی، 8- مدیریت جدید در برنامه‌ریزی روستایی.

  کتاب برنامه­ریزی ناحیه ای روستایی ماهان (فصل 9)

  1- واقعیت‌های آماری زندگی روستایی در ایران، 2- ضرورت و الزامات برنامه‌ریزی روستایی در ایران، 3- سابقه و سیر تحول برنامه‌ریزی روستایی در ایران، 4- نظریه‌ها، رویکردها و راهبردهای برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، 5- نظام اقتصادی روستاهای ایران

  کتاب برنامه­ریزی ناحیه ای روستایی ماهان (فصول 7و8و10و11)

  1- نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، 2- هماهنگی در برنامه‌ریزی و ماهیت ارزش‌یابی، 3- نظام نظارتی و ارزش‌یابی طرح‌های توسعه روستایی، 4- طرح‌های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستایی، 5- مدیریت توسعه روستایی، 6- اصلاحات ارضی و تاثیر آن بر روستاها

  کتاب برنامه­ریزی ناحیه ای روستایی ماهان (فصول 8و12)

  منابع

  1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان

  2- آسایش، حسین، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، انتشارات پیام نور

  3- آسایش، حسین، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، انتشارات پیام نور

  4- مطیعی لنگرودی، سید حسن، برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

  5- مهدوی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، 1384

  6- سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، 1384

  7- پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی ستاجردی، حسین؛ نظریه‌های شهر و پیرامون. تهران، سمت، 1382

  8- پاپلی یزدی، محمد حسین؛ نظریه­های توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران، 1385

  9- رضوانی، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، 1386

  10- صیدائی، سید اسکندر، برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی آشتیان، 1388

  11- افراخته، حسن، مرزبان پناه، پوران، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی، انتشارات گنج هنر، 1387

   

 

 

نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo