منابع و مباحث دکتری برق مخابراتمعرفی رشته دکتری مهندسی برق مخابرات و منابع آن


گروههای آموزشی دانشکده مهندسی برق

بسياری از محصولات و خدمات در جامعه نوين امروزی بر پايه عملکرد مهندسان الکترونيک طراحی، توليد، و مورد استفاده قرار می‌گيرند. الکترونيک نوين استفاده از سيستم‌های پيچيده درتمامی شاخه‌های مهندسی و توليد و ساخت را ميسر نموده، به گونه‌ای که به کارگيری اين سيستم‌ها، زندگی نوع بشر را عميقا " متأثر و متحّول ساخته است. کامپيوتر يکی از کارآمدترين اين سيستم‌ها است که از افزاره‌های متنوع الکترونيکی اعم از ديودها، ترانزيستورها ساخته شده در سطح يک تراشه بسيار کوچک می‌باشند، تشکيل می‌شود .

کامپيوترها نيز به نوبه خود در زمينه شناخت نحوه عملکرد و مدل‌سازی افزاره‌های ميکروالکترونيک موجود و يا طراحی و ساخت افزاره‌های جديد مورد استفاده قرار می‌گيرند. همچنين شاخه‌های جديدی از مهندسی نظير مکاترونيک، بيوالکتريک و الکترونيک نوری به ترتيب از تلفيق الکترونيک با مهندسی مکانيک، علوم‌پزشکی و فيزيک نور، پديد آمده‌اند .

هدف از ارائه دوره مهندسی الکترونيک، آموزش و کسب مهارت دانشجويان در جنبه‌های عملی و نظری طراحی و پياده‌سازی سيستم‌های نوين الکترونيکی است. به گونه‌ای که مهندسان الکترونيک می‌توانند تجهيزات الکترونيکی موردنياز صنعت و ساير شاخه‌های مهندسی را طراحی کرده و بسازند و يا سيستم‌های الکترونيکی موجود را تجزيه و تحليل کنند. اين سيستم‌ها شامل افزاره‌های ميکروالکترونيک و مدارهای الکترونيکی چه بصورت مجزا و چه مجتمع اعم از ديجتيال، آنالوگ و يا مختلط می‌باشند .

کسب مهارتهای لازم به همراه داشتن دانش‌فنی و قوه ابتکار است که مسيرهای شغلی فراوان را فرا روی فارغ‌التحصيلان دکتری مهندسی الکترونيک قرار می‌دهد.
مهندسی پزشکی يک نظام جديد و گسترش يافته در مهندسی است که با همکاری مهندسين، فيزيولوژيست‌ها، پزشکان و دانشمندان، يک شناخت همه جانبه را در مسائل پزشکی فراهم می‌کند. هدف از مهندسی پزشکی توسعه و گسترش تجهيزات و روشهای تشخيصی و درمانی است. اين هدف با بکارگيری تکنولوژی و علوم در حل مسائل پزشکی و زيست‌شناسی تحقق می‌يابد.
در سالهای اخير، پيشرفت در زمينه‌های ميکروالکترونيک، کامپيوتر، نظريه سيستم‌های غيرخطی، روشهای رياضی مدلسازی و روشهای پردازش سيگنال و تصوير، افق جديدی را در حل مسايل پزشکی و بيولوژی ايجاد کرده است. نوسان سازهای قلبی و تنفسی، روشهای غيرتهاجمی تشخيص، تصويرنگاری پزشکی، مهندسی نرونی، پروتزهای نرونی شنوايی قابل کاشت، سيستمهای تحريک الکتريکی عصبی – عضلانی برای ايجاد حرکت در اندام فلج از جمله محصولات مهندسی پزشکی است. گروه بيوالکتريک دانشکده برق، فعاليتهای آموزشی و پژوهشی خود را از سال 1374 شروع نموده و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بيوالکتريک را در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده برق ارائه می‌کند.
موضوع اصلی اين مجموعه توليد، انتقال، توزيع و تبديل انرژی الکتريکی است. مهندسی سيستم‌های قدرت و ماشينهای الکتريکی دو شاخه کلاسيک اين گروه هستند. که در آنها مسائلی نظير بررسی، طراحی، بهره‌برداری، کنترل و حفاظت سيستم‌های قدرت و اجزاء آنها موردمطالعه قرار گرفته و اصول کار و طراحی انواع ماشينهای الکتريکی آموزش داده می‌شود. با توجه به نقش روز افزون کامپيوتر در شاخه‌های مهندسی امروزه اکثر تجزيه و تحليل و طراحی سيستمها و دستگاه‌های قدرت بوسيله کامپيوتر انجام می‌گيرد. بعلاوه در شاخه نوينی از مهندسی قدرت تحت عنوان « الکترونيک قدرت » سيستم های که از ترکيب مبدلهای استاتيکی انرژی الکتريکی، ماشينهای الکتريکی و مدارهای الکتريکی حاصل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گيرند. آزمايشگاه ها و کارگاههای تخصصی گروه قدرت شامل: ماشينهای الکتريکی 1 و 2، فشارقوی، مدار و اندازه‌گيری 1 و 2، رله و حفاظت، مبانی مهندسی برق 1 و 2 و کارگاه برق می‌باشد.
هدف از اين مجموعه آشنايی دانشجويان برق با چگونگی تجزيه و تحليل و مدلسازی سيستمهای پويا و معرفی اصول طراحی و نحوه استفاده از سيستم‌های کنترل خودکار برای بهبود رفتار اين سيستم‌ها می‌باشد. بعلاوه با توجه به قابليتهای نوينی که در طی دهه‌های اخير در پردازش اطلاعات توسط کامپيوتر بوجود آمده است. کاربرد آن در شبيه‌سازی رفتار سيستم‌های پويا، قسمتی از برنامه آموزشی مجموعه کنترل را تشکيل می‌دهد.
هدف از ارائه اين مجموعه تربيت کارشناسان متخصص در زمينه‌های شناخت، نحوه عملکرد و چگونگی و نگهداری و بهره‌برداری و تجزيه و تحليل و طراحی سيستم‌های مخابراتی شامل سيستمهای مخابرات تلفن ثابت، تلفن سيار سلولی، ماهواره و ... می‌باشد. در اين گرايش دانشجويان مسائل و فنون انتقال اطلاعات را مورد مطالعه قرار می‌دهند و علاوه بر آن در باره قطعات، مدارها و با توجه به نقش روزافزون ارتباطات و انتقال اطلاعات در زندگی بشری و نيز تنوع صنايع مخابراتی در داخل کشور، تربيت کارشناسانی متخصص در زمينه‌های شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره‌برداری و تجزيه و تحليل و طراحی سيستمهای مخابراتی از اهميت فوق العاده‌ای برخوردار است.

 

منابع و مباحث دکتری برق مخابرات

 

ضرایب

عناوین درسی

4

1) ریاضیات مهندسی

4

2) مدارهای الکتریکی 1و2

4

3) الكترومغناطيس

4

4)  سيگنال ها و سيستم ها

1

5) استعداد تحصیلی

1

6) زبان انگلیسی

  
 

 

 زبان انگلیسی

ریاضیات مهندسی

منابع

ریاضی مهندسی برای دانشجویان رشته­ های علوم پایه و مهندسی (آنالیز فوریه، معادلات با مشتقات جزیی و توابع مختلط)، بیژن طائری، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضیات مهندسی پیشرفته، تالیف اروین کریزیگ، ترجمه علی اکبر عالم­زاده، انتشارات ارگ

ریاضیات مهندسی، حمید رادمنش، انتشارات مکتب ماهان

سرفصل ها

سری فوریه: شرایط وجود سری فوریه، سری فوریه، روش­های محاسبه ضرایب سری فوریه، بسط­های نیم­دامنه سری فوریه، کاربرد سری فوریه در محاسبه سری­ها، انتگرال­گیری و مشتق­گیری از سری فوریه، سرعت همگرایی ضرایب سری فوریه، سری فوریه مختلط، سری فوریه دوگانه

انتگرال فوریه: معرفی انتگرال فوریه، انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسی، انتگرال فوریه مختلط، شرایط دیریکله، رابطه پارسوال، کاربرد انتگرال فوریه در محاسبه انتگرال های معین

تبدیل فوریه: تبدیل فوریه و خواص آن، تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی، تبدیل فوریه تعمیم یافته، استفاده از تبدیل لاپلاس در حل مسائل انتگرال و تبدیل فوریه

اعداد و توابع مختلط: اعداد مختلط- اعمال ریاضی در اعداد مختلط (ضرب و تقسیم اعداد مختلط به فرم قطبی، توان یک عدد مختلط و ریشه ام یک عدد مختلط، لگاریتم اعداد مختلط، فرم قطبی اعداد مختلط، فرم نمایی اعداد مختلط)

نگاشت: توابع مختلط و نگاشت- نگاشت های مهم و روش بدست آوردن آنها

نگاشت های متوالی و ترکیبی- نگاشت همدیس

توابع تحلیلی: حد و پیوستگی و مشتق توابع مختلط، شرایط (قضایای) کوشی ریمان، معادلات کوشی ریمان در مختصات قطبی، توابع تحلیلی در ناحیه باز و بسته، تابع همساز در صفحه مختلط، مزدوج همساز، اصل ماکزیمم، قضیه تخمین کشی

سری­ها، بسط تیلور ولوران و محاسبه مانده: سری و دنباله های مختلط، همگرایی مطلق و مشروط، نقاط تحلیلی و غیرتحلیلی (تکین تنها، تکین غیرتنها، قطب ویژه اساسی، حذف شدنی، انباشته، انشعابی)

بسط مک لورن توابع ترکیبی، بسط لوران(قضیه)، محاسبه ناحیه همگرایی و شعاع همگرایی، شعاع همگرایی، بررسی نقاط تحلیلی و تکین در بینهایت، قضیه مانده ها، محاسبه مانده، انتگرال گیری از توابع مختلط، محاسبه انتگرال روی مسیر بسته C، قضیه گرین، قضیه میانگین گاوس، محاسبه انتگرال های دسته اول، دوم و سوم، محاسبه برخی انتگرال های حقیقی به کمک قضیه مانده ها

اصل آوند، محاسبه انتگرال توابعی که نقطه شاخه دارند

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: تشخیص نوع معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی، روش های حل معادلات با مشتقات جزئی با دیفرانسیل کانونیک، تغییر متغیرهای لازم برای به دست آورن فرم معادلات دیفرانسیل خطی، تعریف اشتروم، لیوویل، معادله موج و حرارت 1 بعدی و 2 بعدی، مشتق های جزئی به روش تفکیک متغیرها، اصل دوهامل، حل معادله لاپلاس با استفاده از مشتقات جزئی با حل معادلات مرزی، حل معادله لاپلاس در مختصات قطبی و کروی- استفاده از تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه (سینوسی و کسینوسی) در حل معادلات با مشتقات جزئی- استفاده از سری فوریه (سینوسی و کسینوسی) در حل معادلات با مشتقات جزئی، حل معادله لاپلاس با استفاده از نگاشت

 

مدارهای الکتریکی 1و2

منابع

تحلیل مهندسی مدار، تالیف ویلیام هیت، جک کمرلی و استیون دوربن، ترجمه قدرت­الله سپیدنام، انتشارات علوم رایانه

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تالیف ارنست کوه و چارلز دسور، ترجمه پرویز جبه­دار، انتشارات دانشگاه تهران

سرفصل ها

مدارهای مقاومتی و روش های تحلیل آنها (تقسیم جریان، تقسیم ولتاژ، مقاومت معادل، تبدیل منبع، اتصالات دو شبکه، پل وتستون)، تحلیل گره، مش، قضیه جمع آثار، تحلیل ترکیبی، مدار معادل های تونن- نورتن، مدارهای مرتبه اول (محاسبه ثابت زمانی در انواع مدارهای RC و RL)، مدارهای مرتبه دوم (انواع مدارهای مرتبه دوم RLC برحسب پاسخ گذرا، فرکانس نوسان و.... )

گراف­های شبکه و روش­های منظم تجزیه و تحلیل مدار (درخت، کات ست و حلقه و ماتریس­های توصیف کننده آنها)، معادلات حالت، تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن (کانولوشن و حل مدار...)

مشخصه­های ذاتی و فرکانس­های طبیعی مدار و توابع شبکه (صفرها و قطب­های شبکه و تحلیل مدار)، قضایای شبکه­ها، دوقطبی­ها (اتصالات دوقطبی­ها، ماتریس هایبرید، ماتریس انتقال و ....)، مدارات غیرخطی (آپ امپ و ...)، خواص عمومی شبکه­های دوگان، قضیه تلگان، قضیه هم پاسخی

 

تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی

منابع

سرفصل ها

1- مفاهیم اولیه در تحلیل سیستم‌های قدرت: توان مختلط در سیستم‌های تکفاز و سه فاز، مدلسازی اجزای سیستم‌های قدرت ، پریونیت کردن2- پارامترهای خط انتقال : محاسبات R و L و C در شرایط مختلف3- بررسی حالت باندل و در نظر گرفتن زمین در محاسبات

کتاب بررسی سیستم­های قدرت ماهان (فصول 1و2)

مدلسازی و عملکرد خطوط انتقال: مدلسازی خطوط کوتاه، خطوط متوسط، خطوط بلند، تحلیل امواج ولتاژ و جریان و معادلات موج، توان مختلط در خطوط انتقال و روابط عبور توان اکتیو و راکتیو در خطوط انتقال بلند، بارگذاری خط، آنالیز امواج گذرا، اصلاح ضریب توان و جبران سازی سری و موازی در خط انتقال

 

 

ماشین­های الکتریکی 2

منابع

کنکور ماشین‌های الکتریکی، فرشاد احسانی

ماشین های الکتریکی، نوشته بیم بهارا

ماشین الکتریکی پی سی سن

مبانی ماشین های الکتریکی، نوشته چاپمن

سرفصل ها

مدار‌های مغناطیسی، تبدیل انرژی

ماشین‌های جریان مستقیم

ترانسفورماتورها

ماشین‌های القایی (آسنکرون)

 

تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی

منابع

Elements of power system analysis, W. D. Stevenson

Power system analysis, O. L. Elgerd

Electrical energy systems, M. E. El-Hawary

Modern power system analysis, T. Gonen

Power system operation and electricity markets, F. Denny and D. E. Dismukes

The power paradigm for the new millennium, A. M. Borbely and J. F. Kreider

تحلیل سیستم­های قدرت مدرن، تالیف یونگ‌ هوآ سونگ، مالکوم ایروینگ و شیفان وانگ، ترجمه نعمت طالبی، نشر قائم

سرفصل ها

1- مدلسازی سیستم قدرت، محاسبات ماتریس امپدانس و ادمیتانس شبکه،2-پخش بار (گوس سایدل، نیوتون رافسون، مجزا، مجزای سریع،DC) 3- معرفی ترانس تپ­دار و نحوه محاسبه ماتریس امپدانس آن

1- بهره برداری از سیستم‌های قدرت (مباحث پخش بار اقتصادی) 2- محاسبات شبکه توزیع (نقطه ژرف، افت ولتاژ، رگولاسیون، مقطع هادی) 3- محاسبه افت ولتاژ در شبکه توزیع 4- معرفی انواع شبکه توزیع

 

 

گرایش های رشته دکتری مهندسی برق


آشنایی با گرایش دکتری برق الکترونیک

الکترونیک‌ نوین‌ به‌ وجود آورنده‌ سیستمها و ابزارهای‌ پیچیده‌ای‌ است‌ که‌ در بسیاری‌ از مصارف‌ زندگی‌ روزمره‌ و شاخه‌های‌ مختلف‌ صنعت‌، پزشکی‌ و مهندسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. هدف‌ از ارائه‌ این‌ مجموعه‌ تربیت‌ کارشناسانی‌ در زمینه‌ شناخت‌ نحوه‌ عملکرد، چگونگی‌ نگهداری‌ بهره‌برداری، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی سیستمهای‌ الکترونیکی‌ در واحدهای‌ مختلف ‌صنعتی‌ و خدماتی‌ کشور است‌. برای‌ این‌ منظور، در این‌ مجموعه‌ دانشجویان‌ با فیزیک ‌ادوات نیمه‌هادی، ساختمان‌ و طرز کار عناصر الکترونیکی‌ مانند انواع‌ ترانزیستورها، دیودها و مدارهای‌ مجتمع‌ و نیز آنالیز مدارها و سیستم‌های‌ الکترونیکی‌ آشنا می‌شوند. جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ این‌ سیستمها از روشهای‌ کلاسیک‌ و نیز از روشهای‌ مبتنی‌ بر محاسبات‌ کامپیوتری‌ استفاده‌ فراوان می‌شود. 

آشنایی با گرایش دکتری برق سیستم های انرژی

سیستمهای انرژی جهت تبدیل انرژیهای موجود در طبیعت (به شکل اولیه) به انرژیهای قابل مصرف، برای ارضاء اهداف بشر، تکامل یافتهاند. انرژیهای موجود در طبیعت شامل: سوختهای فسیلی (بعنوان مثال، نفت، زغالسنگ و گاز)، انرژیهای تجدیدپذیر (مثل باد، خورشید، جذر و مد، زمین گرمایی) و انرژی هستهای هستند. از میان انرژیهای قابل مصرف، انرژی الکتریکی به علت سهولت انتقال، کنترل و تبدیل به دیگر انرژیها و بعنوان یکی از با کیفیتترین و مطمئنترین انواع انرژی جایگاه ویژه و منحصر به فردی پیدا کرده است. بطوری که امروزه انرژی الکتریکی بعنوان انرژی محرک در کاربردهای مختلف صنعتی از سیستمهای مخابراتی و کامپیوتری گرفته تا کورههای ذوب فلزات و صنایع بزرگ بکار گرفته میشود. گرایش قدرت (سیستمهای انرژی الکتریکی) در مهندسی برق به کلیه مسائل مرتبط با تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی به شکل قابل استفاده توسط مصرفکنندگان اختصاص دارد. پیشرفت سریع تکنولوژی و بکارگیری ادوات و سیستم های حساس کامپیوتری در تجهیزات صنعتی، نیاز به تأمین مطمئن، با کیفیت و قابل رقابت انرژی از یکطرف و استفاده از تولیدهای پراکنده و اتصال به شبکههای فرامرزی از طرف دیگر سیستمهای کلاسیک قدرت را با مسائل پیچیده جدیدی نظیر سیستمهای جدید مدیریت در بازار برق، پایداری و امنیت شبکه به هم پیوسته، برنامهریزی، بهرهبرداری، کنترل بهینه شبکه، پایایی شبکه، کیفیت برق و برنامهریزی بهره برداری بر اساس برداشت اطلاعات بهنگام از تجهیزات فشار قوی مواجه ساخته است .به منظور تأمین نیروی متخصص در زمینههای مختلف سیستمهای قدرت و انرژی، دانشجویان در این گرایش با مسائل مختلف ذیل آشنا میگردند.

 آشنایی با گرایش دکتری برق مخابرات

با توجه به‌ نقش‌ روزافزون‌ ارتباطات‌ و انتقال‌ اطلاعات‌ در زندگی‌ بشری‌ و نیز تنوع‌ صنایع‌ مخابراتی‌ در داخل‌ کشور، تربیت‌کارشناسانی‌ متخصص‌ در زمینه‌های‌ شناخت‌ نحوه‌ عملکرد و چگونگی‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌سیستم‌های‌ مخابراتی‌ از اهمیت‌ به‌سزایی‌ برخوردار است‌. در مجموعه‌ کارشناسی‌ مخابرات‌ تحت‌ عناوینی‌ همچون‌ سیستم‌های ‌مخابراتی‌،پردازش سیگنال، آنتن‌، میدانها و امواج‌، انتشار امواج‌، خطوط انتقال‌، مایکروویو، سوئیچینگ‌ الکترونیک‌، سیستم‌های‌ تلویزیون‌، مخابرات‌ نوری‌، شبکه‌های‌ مخابرات‌ کامپیوتری‌، رادار و مخابرات‌ ماهواره‌ای‌، دانشجویان‌ مسائل‌ و فنون‌ انتقال‌ اطلاعات‌ در سیستم‌های‌ رادیویی‌، کابلها و فضا را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ و علاوه‌ بر آن‌ درباره‌ قطعات‌، مدارها و سیستمهای‌ مختلفی‌ که‌ در مخابرات‌ به‌ کار برده‌ می‌شود آموزش‌ می‌بینند.

در حال حاضر در گروه مخابرات در زمینه‌های زیر فعالیت‌های آموزشی تحقیقاتی صورت می‌گیرد :

 سیستم‌های مخابرات بی‌سیم و سیار- شبکه های مخابرات نوری و سیستم‌های دسترسی چند راهه

مدارها و سیستم‌های مخابراتی مایکروویو و امواج میلیمتری - پردازش سیگنال های دیجیتال (صوت و تصویر)
 رمز نگاری و امنیت شبکه‌های مخابراتی-

شبکه مخابرات داده‌ها و مخابرات پهن ‌باند
سیستم‌های رادار و مراقبت الکترونیک -

انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیس محاسباتی

 

آشنایی با گرایش دکتری برق کنترل

 در سیستمهای‌ پویا نظیر سیستمهای‌ الکتریکی‌، مکانیکی‌ و بیولوژیکی‌ که ‌متغیر با زمان‌ بوده و اغتشاشات‌ متعددی‌ نیز بر آنها اثر می‌کنند، مسئله‌ کنترل‌ خودکار و تغییر رفتار سیستم‌ برای‌ نزدیک ‌کردن‌ پاسخهای‌ آنها به‌ مقادیر مطلوب‌ مورد نظر می‌باشد. هدف‌ از گرایش‌ کنترل‌ در دانشکده‌ مهندسی‌ برق‌، آشنایی‌ دانشجویان‌ با چگونگی‌ تحلیل‌ و مدلسازی‌ سیستمهای‌ پویا و معرفی‌ اصول‌ طراحی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از سیستمهای‌ کنترل‌ خودکار برای‌ بهبود رفتار این‌ گونه‌ سیستمها می‌باشد. به‌ علاوه‌، باتوجه‌ به‌ قابلیتهای‌ نوینی‌ که‌ در طی‌ دهه‌های‌ اخیر در پردازش‌ اطلاعات‌ توسط کامپیوتر به‌ وجود آمده‌ است‌، کاربرد کامپیوتر در شبیه‌سازی‌ رفتار سیستمهای‌ پویا قسمتی‌ از برنامه‌ آموزشی‌ مجموعه‌ کنترل‌ را تشکیل‌ می‌دهد. کاربرد سیستمهای‌ مختلف‌ کنترل ‌در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی‌ و واحدهای‌ خدماتی‌، نیروگاهها، سیستمهای‌ هوا‌ فضایی‌، مهندسی‌ پزشکی‌ و حتی‌ اقتصاد و مدیریت‌ صنعتی‌، بخشی‌ از کاربردهای‌ متنوع‌ مجموعه‌ کنترل‌ در صنایع‌ مختلف‌ است‌.

 

آشنایی با گرایش دکتری برق سیستم های دیجیتال

طی چندین دهه، گسترش استفاده از سیستمهای دیجیتال در کلیه سطوح بخصوص در گرایشهای مهندسی برق و سایر رشته های مهندسی به وضوح دیده می‌شود. نظر به اهمیت این موضوع از یک طرف و احتیاج فراگیر کلیه سیستمهای صنعتی به کنترل و پردازش دیجیتال از طرف دیگر، نیاز کشور به متخصصین مجرب در این زمینه محرز می‌گردد. لذا، دانشکده مهندسی برق اقدام به تربیت کارشناسانی با تخصص اصلی در مهندسی برق گرایش سیستمهای دیجیتال با هدف ایجاد توانایی مطلوب جهت طراحی، به روز آوری و نگهداری اینگونه سیستمها نمود. چنین کارشناسانی به عنوان مهندس برق و متخصص در سیستمهای دیجیتال از امکانات ذهنی و طراحی بالائی برخوردار خواهند بود.

هدف این گرایش آشنایی فارغ التحصیلان آن با تجزیه و تحلیل و همچنین طراحی مدارها و سیستمهای دیجیتال در سطح تراشه، سیستمهای نهفته و بی‌درنگ دیجیتالی، سیستمهای کامپیوتری پیشرفته با تاکید بر به کارگیری مغز افزار در کاربردهای مختلف مهندسی برق است. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در محدوده سخت افزار، نرم افزار، شبکه و امنیت داده‌ها و یا کاربردهای سیستمهای دیجیتال متبحر گردند.

 آشنایی با گرایش دکتری برق مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی بیوالکتریک یک گرایش مدرن با گستره‌ای جذاب در میان گرایش‌های مهندسی برق می باشد که مفاهیم علوم پایه و مهندسی برق را به علوم زیستی و پزشکی مرتبط می سازد. در این گرایش دانشجو نه تنها علوم پایه ریاضی، فیزیک را مشابه دیگر دانشجویان رشته برق فرا می‌گیرد بلکه در خصوص فیزیولوژی، الکتروفیزیولوژی و سیستم‌های زیستی نیز اطلاعات پایه و کاربردی را کسب می‌نماید.

در این راستا دانشجویان مانند دیگر گرایش‌های مهندسی برق به فراگیری دروس اصلی و تخصصی این رشته بمدت ۵ نیمسال می پردازند. سپس با انتخاب مجموعه ای از دروس پیشرفته تر مبادرت به آموختن رئوس کارشناسی در مهندسی بیوالکتریک، که از جمله در برگیرنده مباحثی تکمیلی در موضوعات الکترونیک، سیستمهای دیجیتال، مخابرات و کنترل نیز میباشند، می‌نمایند. دانشجویان دراین گرایش، در ابتدا با پدیده های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و برخی روشهای اندازه گیری و ثبت آنان در محیط آزمایشگاهی آشنا می‌گردند و سپس بر روی این بستر مناسب، مبادرت به آموختن مباحث کلیدی و تکمیلی در گرایش بیو الکتریک می‌نمایند.

 این موضوعات از جمله شامل شناسایی و تشخیص سیگنال‌های حیاتی، آشنایی با ابزار دقیق پزشکی و طراحی ادوات، و اخذ، تقویت، تبدیل و پردازش این سیگنال ها، تجهیزات تشخیصی پزشکی مرتبط با آنها، بررسی و شبیه سازی سیستم های کنترل کننده اصلی در بدن و سیستمهای کمکی در داخل و خارج بدن، و آشنایی با روشهای طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی سیستم های تشخیصی می‌باشد. 

 

 

 

 

ضرایب دروس گرایش های مختلف دکتری برق


شامل دو دفترچه است :دفترچه شماره 1 دفترچه تخصصی ضریب 4 شامل 45 سوال و دفترچه شماره 2 دفترچه عمومی ضریب 1 شامل 60 سوال

 گرایش الکترونیک  گرایش مخابرات   گرایش کنترل    گرایش قدرت   گرایش مهندسی پزشکی
  ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی  معادلات دیفرانسیل 
مدارالکتریکی مدارالکتریکی  مدارالکتریکی مدار الکتریکی   ریاضی عمومی 1و2 
 الکترونیک 1و2   سیگنال   سیگنال ها و سیستم  ماشین و بررسی   مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 
   الکترومغناطیس    الکترومغناطیس    پردازش سیگنال پزشکی 
         کنترل سیستم های عصبی عضلانی 

نمونه کارنامه رتبه برتر


 

توضیحات آزمون دکتری و نحوه ارزیابی

50%

50%

مصاحبه علمی، پژوهشی، آموزشی

آزمون کتبی دکتری

 

فاکتورهای موفقیت در مصاحبه دکتری:

  • کیفیت محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  • معدل کارشناسی ارشد
  • تحقیقات پژوهشی
  • مقالات علمی پژوهشی داخلی و بین المللی
  • معرفی نامه اساتید
  • مدرک زبان انگلیسی
  • نظر هیئت مصاحبه کننده
  • سوابق آموزشی

تالیفات و یا ترجمه های علمی و آموزشی

نمونه کارنامه رتبه 3 برق قدرت دکتری 98

 

نام درس

درصد دروس امتحانی

زبان

56/35

استعداد

20%

تخصصی

94/68

نمره : 331

 


نظرات کاربران

هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

نظر خودرا وارد کنید!