کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی



*کارشناسی ارشد ریاضی 


«ریاضیاتعلم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‎هایظاهراً پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما راقادر می‎سازند تا این نظم را توصیف کنیم.» 

بهگفته متخصصان، ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است یعنی زبان مشترکنظریات علمی سایر علوم، علم ریاضی می‎باشد و امروزه اگر علمی را نتوان بهزبان ریاضی بیان کرد، علم نمی‎باشد 

گرایش‎های مختلف این رشته و اهداف آنها عبارتند از: 

ریاضی محض 

هدفاز این گرایش تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است به گونه‎ای که آمادگیلازم برای ادامه تحصیل در زمینه‎های پژوهشی و نیز انتقال علم ریاضی در سطوحدانشگاهی را داشته باشند همچنین از اهداف دیگر این شاخه آشنایی با تجزیه وتحلیل مسایل در قالب ریاضی و مدلسازی آنها می‎باشد. 

ریاضی کاربردی 

هدفاز این گرایش تربیت کارشناسانی است که با کسب دانش کافی از ریاضیات،توانایی تحلیل کمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‎ریزی را کسب نموده وتوان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند. 

ریاضی دبیری 

هدفاز شاخه دبیری، تربیت دبیران و کارشناسان متخصص آموزش ریاضی است کهپاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش کشور در سطوح پیش دانشگاهی می‎باشند. 

ماهیت ریاضیات 

ریاضیاتبر خلاف تصور برخی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همهجا نتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مسأله و درستفکر کردن برای رسیدن به جواب است و برای بدست آوردن این توانایی، دانشجوباید پشتکار و صبوری لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعتدر مورد یک مسأله ریاضی فکر کرده و در نهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حلکند. 

بههمین دلیل فارغ التحصیلان این رشته می‎توانند پس از پایان تحصیلات درادارات دولتی برای مسئولیتهایی که به نوعی با تجزیه و تحلیل مسایل کاربرددارند، در بخش خصوصی در اموری همانند طراحی سیستم‎ها در امر بهینه سازی وبهره‎وری، در بخش صنعت برای اموری همانند مدل سازیهای ریاضی و در آموزش وپرورش و... مسئولیتهای متفاوتی را به عهده بگیرند. 

تعامل بین ریاضیات کاربردی و محض 

بهگفته کارشناسان بهتر است بگوئیم ریاضیات و کاربردهای آن، نه اینکه ریاضیاترا به محض و کاربردی تفکیک کنیم چرا که به اعتقاد ریاضیدانها هیچ مقولهریاضی نیست که روزی کاربردی برای آن پیدا نشود. 

ریاضیاتمحض،بیشتر به قضایا و استدلال‎ها، منطق موجود در آنها و چگونگی اثباتشانمی‎پردازد اما در ریاضیات کاربردی چگونگی استفاده از قضایا آموزش دادهمی‎شود به عبارت دیگر در این شاخه کاربرد ریاضیات در مسایل موجود در جامعهبیان می‎گردد. 

وقتیصحبت از ریاضی محض می‎شود نباید تصور کرد که تنها باید در گوشه‎ای نشست وبه حل مسایل ریاضی پرداخت بلکه این علم، به خصوص در مدارج بالا، ارتباطنزدیکی با طبیعت دارد به عبارت دیگر ایده‎های ریاضی از ذهن پژوهشگراننمی‎روید بلکه ریاضیدانها غالباً الهام خود را از طبیعت می‎گیرند و به گفتهفوریه ریاضیدان مشهور فرانسوی «تعمق در طبیعت، پر بارترین منابع اکتشافریاضی است.» 

بایدتوجه داشت که امروزه دو گرایش محض و کاربردی چنان درهم ادغام شده‎اند کهمرزی را نمی‎توان بین آنها مشخص کرد. گاه یک تئوری کاملاً محض وارد مرحلهکاربردی شده و چون در عمل با مشکل روبرو می‎شود بار دیگر به حوزة تئوری برمی‎گردد و در نهایت پس از رفع نقایص دوباره وارد مرحله کاربردی می‎شود یعنییک تعامل و ارتباط دو جانبه‎ای بین ریاضی کاربردی و محض وجود دارد و هر یکاز این دو شاخه از تجربیات شاخه دیگر به بهترین نحو استفاده می‎کند و بههمین دلیل یک ریاضیدان موفق باید از هر دو شاخه اطلاع داشته باشد. 

آینده شغلی، بازارکار، درآمد 

کاربردریاضی در علوم مختلف انکارناپذیر است، برای مثال آنالیز تابعی درمکانیککوانتومی و یا آنالیز هارمونیک در مسایل فیزیکی بالاخص مسایل مربوط به مبحثموج و نوسان کاربرد بسیار زیادی دارد و یا در بیشتر رشته‎هایمهندسی،معادله لاپلاسی که یک معادله ریاضی است مورد استفاده قرار می‎گیرد.در جامعه شناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروهها نقش بسیار مهمی ایفامی‎کند. همچنین آنالیز حقیقی در صنعت نفت دارای چنان کاربردی است کهریاضیات نفت از مباحث مورد بحث در آنالیز تصادفی است. در کل باید گفت کههمه صنایع، زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراکز صنعتی وتحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در کنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم، حضوریفعال دارند و به گفته متخصصان اگر در جامعه ما مشاغل جنبه علمی داشته باشندقطعاً به تعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت زیرا یک ریاضیدانمی‎تواند مشکلات را به روش علمی حل کند. 

برایمثال یک مهندس الکترونیک از آنالیز تابعی و فرایندهای تصادفی استفادهمی‎کند و یا یک برنامه‎ریز پروژه‎های اقتصادی از مطالب پیشرفته آماری مانندسریهای زمانی به عنوان ابزار کار یاری می‎گیرد. برخی از دانشجویان ریاضیبر این باورند که درست است که در جامعه ما مکان مشخصی برای جذب فارغالتحصیلان رشته ریاضی وجود ندارد اما یک دانشجوی ریاضی حتی یک لیسانس ریاضیبه دلیل نظم فکری و بینش عمیقی که در طی تحصیل بدست می‎آورد می‎تواند بامطالعه و تلاش در بسیاری از مشاغل، حتی شغل‎هایی که در ظاهر ارتباطی باریاضی ندارد موفق گردد. 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نحوه پذیرش دانشگاهها در این مقاطع 

فارغالتحصیلان مقاطع کارشناسی ریاضی کاربردی می‎توانند در مقاطع کارشناسی ارشددر گرایشهای مختلف: تحقیق در عملیات، آنالیز عددی، بهینه سازی و نظریهکنترل به تحصیل ادامه دهند. فارغ التحصیلان کارشناسی ریاضی محض و دبیریمی‎توانند در مقاطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف آنالیز ریاضی، جبر،هندسه و توپولوژی و معادلات دیفرانسیل ادامه تحصیل دهند همچنین برخی ازدانشگاهها نیز که تنها به عنوان محض یا کاربردی دانشجو در مقاطع کارشناسیارشد می‎پذیرند(به عنوان مثال دانشجوی صنعتی شریف و یا صنعتی امیر کبیر) باارائه رشته‎هایی همچون ریاضیات مالی و نظریه گراف و کاربردهای آن و...دانشجو را با طیف متنوع و گسترده‎ای از دانش ریاضیات روبرو می‎کند و افقجدیدی را در برابر او می‎گستراند. 

نظربه اینکه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به جنبه‎های پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردیبا دیدی عمیق‎تر پرداخته می‎شود فارغ التحصیلان این مقاطع می‎توانندتواناییهای علمی و تحقیقاتی و محاسباتی زیادی کسب کرده و در کارهای اجرایینقش مهم و ارزنده‎ای داشته باشند فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلیمی‎توانند با توجه به تخصص ویژه خود در مراکز علمی و پژوهشی، مراکزتحقیقاتی، دانشگاهها، صنایع و مراکز آموزش عالی به عنوان عضو هیأت علمی ویا عضو پژوهشی جذب گردند. 


پرسش های پاسخ داده شده
 • میلاد

  [ 1397/03/17 11:59:30 ]

  سلام دکتر کسی که رشته کارشناسیش غیر مرتبط با ریاضی هسش اگه بخواد ارشد ریاضی بخونه باید دروس پایه رو پاس کنه ؟


  سلام

  بله باید پاس کنید.

 • حسام

  [ 1396/08/30 13:48:4 ]

  آیا ضریب دروس برای گرایش های مختلف ریاضی باهم فرق دارن؟ برای مثال تو فرمی که من دیدم ضریب گروه 4 و 5 یعنی مبانی جبر و بهینه سازی برای گرایش ریاضی مالی ضریب صفر داشتن. ینی این دو درس برای کسایی که ریاضی مالی میخوان تاثیری نداره؟


  سلام روز بخیر

  مشاوره تلفنی انجام شد 
  همونطور که بهتون گفتم ضریب اون دو درس صفره

 • هادی

  [ 1396/06/03 19:35:13 ]

  با سلام. میخواستم بپرسم آیا شخصی با داشتن مدرک کارشناسی مهندسی یا مدیریت مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ریاضیات دانشگاه‌های سراری و آزاد و پردیس های خودگردان می باشد خیر.؟ در این زمینه چه توصیه ای دارید . متشکرم


  سلام خدمت شما

  بله امکانش هست
  باید کتابهای اصلی و رفرنس رو با توجه به اینکه تغیر رشته ای هستین تهیه کنید 
  و حتما هم در کلاسها شرکت کنید.

 • نرگس

  [ 1396/03/16 15:38:30 ]

  با سلام خدمت شما مشاور گرامی. این جانب داوطللب کنکور ریاضی ارشد ۹۶ هستم رتبه ام ۳۸۱۲ شده است. با توجه به اینکه آخرین رتبه مجاز ۴۶۶۶ است می خواستم بدونم آیا در روزانه ها یا شبانه های دانشگاه های تهران شانس قبولی دارم. در این صورت ترتیب اون به چه صورتی هست.


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • نرگس براتی

  [ 1396/03/16 15:27:37 ]

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مشاور گرامی. بنده در کنکور ارشد ریاضی ۹۶ رتبه ۳۸۱۲ را آورده ام . با توجه به اینکه آخرین رتبه مجاز ۴۶۶۶ می باشد می خواستم بدونم آیا من روزانه یا شبانه دانشگاه های تهران قبول می شم. در ضمن اگر این امکان وجود دارد ترتیب اون به چه صورتیه.


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس

 • نرگس براتی

  [ 1396/03/16 15:25:8 ]

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مشاور گرامی. بنده در کنکور ارشد ریاضی ۹۶ رتبه ۳۸۱۲ را آورده ام . با توجه به اینکه آخرین رتبه مجاز ۴۶۶۶ می باشد می خواستم بدونم آیا من روزانه یا شبانه دانشگاه های تهران قبول می شم. در ضمن اگر این امکان وجود دارد ترتیب اون به چه صورتیه.


  سلام

  روز بخیر

  اگر مایل هستید که انتخاب رشته رو با تیم دپارتمان تخصصی مشاوره ماهان به صورت غیر حضوری انجام بدین من کل فرایند رو خدمتتون توضیح میدم


  شما تصویر کارنامتون رو برای ما میفرستین

  کارشناس متخصص رشته شما باهاتون تماس میگیره

  پاسخ سوالاتتون رو میدن
  و علایق و اولویت هاتون رو میپرسن

  و انتخاب هاتون رو میچینن ما اون رو از طریق تلگرام براتون ارسال میکنیم

  هزینه انتخاب رشته هم 60 تومنه

  شماره کارت ماهان
  6104337901310142

  بانک ملت بنام موسسه ماهان

  شماره تلگرام:

  09109019035

  با توجه به حجم پیام های ارسالی، به سوالهای متفرقه و پیام هایی که حاوی کارنامه، شماره تماس و تصویر فیش واریزی نباشند پاسخ داده نخواهد شد
  با سپاس



سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •