منابع کارشناسی ارشد حسابداریمعرفی رشته کارشناسی ارشد حسابداری و آینده شغلی

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای ارشد حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است .

 

accountant


تاریخچه حسابداری : شاید زمانی که لوکاپا چولی در سال ۱۴۹۴ میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می‌کرد حتی گمان نمی‌کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپا چولی برگردیم. خوارزمی، دانشمند معروف ایرانی، برای اولین بار  درباره مفهوم صفر، شیوه نگارش نشانه‌ای اعداد و شمارش دهدهی در رساله ” جبر و مقابله ” توضیحاتی را داد و جالب است بدانید سیستم دهدهی کنونی در واقع ترجمه این رساله است که بوسیله لئونارد فیبوناچی در ایتالیا انجام گرفت و از آن طریق عالمگیر شد . می‌توان گفت که پیشرفت حسابداری در اواخر قرون وسطی مدیون سوداگران است به‌ همین دلیل سیستم‌های حسابداری به تدریج پیشرفت کرد و جایگزین سیستمهای قدیمی‌تر شد. البته نقش رشد اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت . لوکاپاچولی در قرن ۱۵ میلادی رساله ای نوشت و فصلی از این رساله را به حسابداری اختصاص داد و برای نخستین بار سیستم حسابداری دو طرفه را توصیف و دفاتر اصلی حسابداری را تشریح کرد جای تذکر است که محمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی در قرن دهم میلادی یعنی پنج قرن قبل از لوکاپاچولی رساله ای به نام ضروریات علم حسابداری برای کاتبان و کاسبان نوشت که راهنمای خوبی در حساب عملی بود. اما متأسفانه پژوهشی درباره این کتاب صورت نگرفت . در طول دو قرن بعدی تنها یک پیشرفت عمده در حسابداری دوبل اتفاق افتاد و آن تفکیک اموال شخص حاکم از حسابهای دولتی و تفکیک اموال شخصی تاجر از حسابهای تجارتخانه توسط سیمون استوین ریاضی دان هلندی بود (فرض تفکیک شخصیت) در نتیجه حساب سرمایه در سیستم حسابداری دوبل ایجاد شد . با توجه به پیشرفتهای انجام شده از نظر اقتصادی و اجتماعی عناصر اصلی سیستم حسابداری دوبل همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در این فاصله طولانی، سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهای قابل اعتماد و مفهوم است .

 

البته پیشرفتهائی از نظر روشها و شیوه های حسابداری صورت گرفته است و شاخه هایی در حسابداری پدید آمده است اما تمام آنها مبتنی بر سیستم دوبل یا دو طرفه است

Accountants

 

منابع کارشناسی ارشد حسابداری

جدول گرایشات ارشد حسابداری

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

حسابداری مالی

25

3

2

2

حسابداری صنعتی

25

2

2

3

حسابرسی

25

2

3

2

ریاضی و آمار

30

3

3

3منابع ارشد حسابداری درس زبان عمومی و تخصصی

منابع

1- زبان عمومی دکتر مریم رمضان نیا- زبان تخصصی دکتر پیمان جهانی- انتشارات ماهان

2- سوالات CPA به زبان انگلیسی

3- کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان، مولف: مریم رمضانی

سرفصل ها

کل مطالبمنابع ارشد حسابداری درس ریاضی

منابع

1- ریاضی دکتر حسن رضاپور - انتشارات ماهان

2- ریاضیات به سبک من انتشارات فرهیختگان دانشگاه، مولفان: عباس تاجیک مینا محسنی

سرفصل ها

-تابع (تعریف اولیه، دامنه برد، ترکیب توابع، دامنه ترکیب،معکوس تابع، تابع یک به یک و .....) -حد و پیوستگی (قضایای حدی،رفع ابهام و و و و رفع ابهام نمایی و .......و پیوستگی) -مشتق و کاربردهای آن(تعاریف مشتق و قضایای آن، فرمول‌های مشتق،انواع مشتق‌گیری مثل زنجیره‌ای،ضمنی، پارامتری،لگاریتمی و ....،عامل صفرکننده و کاربردهای‌مشتق مثل تعیین نقاط اکسترمم،عطف، تقعر و ....) - انتگرال‌ و کاربردهای آن(تعریف، قضایا و فرمول‌های انتگرال‌گیری،روش‌های انتگرال‌گیری ،قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای انتگرال) -توابع چند متغیره و کاربردهایش(مشتق جزئی، زنجیره‌ای، ضمنی و تعیین نقاط اکسترمم، اکسترمم های مشروط و ....)2-ماتریس‌ها(اعمال روی ماتریس‌ها، دترمینان و خواص آن، معکوس ماتریس‌ها، رتبه، مقادیر ویژه،حل دستگاه و ....) - کاربرد ریاضی در اقتصاد،حسابداری و مدیریت - آنالیز ترکیبی و مجموعه‌ها، بسط دو جمله‌ای، بردار ، خط و صفحه، دنباله و سری، معادلات دیفرانسیل و اعداد مختلط

 

 

 

منابع آزمون ارشد حسابداری درس آمار

منابع

1-آمار و احتمال دکتر حسین رضاپور و دکتر سید احمد موسوی انتشارات ماهان

سرفصل ها

-تعاریف اولیه آماری(متغیرهای کمی، متغیرهای کیفی و انواع آنها ) - آمار توصیفی(جدول فراوانی، میانگین، مد، میانه، واریانس، گشتاورها، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی و ....) - آنالیز ترکیبی(اصل ضرب، اصل شمول و عدم شمول، ترتیب، ترکیب، بسط چند جمله‌ای و ...)‌- احتمال(فضای نمونه‌ای، پیشامدهای ناسازگار و مستقل، احتمال شرطی، احتمال اجتماع دو پیشامد، قضیه بیز، احتمال متوسط و .... -متغیر تصادفی و تابع احتمال(تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، قضیه چی بی شف، توزیع توام و کوواریانس و ضریب همبستگی و ...) - متغیر تصادفی گسسته(توزیع برنولی، دو جمله‌ای، دو جمله‌ای منفی، هندسی، فوق هندسی، یکنواخت گسسته، پوآسن )- متغیر تصادفی پیوسته( توزیع یکنواخت، گاما، نمایی، خی دو، بتا، نرمال، نرمال استاندارد و ...)-متغیر تصادفی توام - قضایای حدی تئوری احتمال(قانون قوی اعداد بزرگ، نامساوی مارکوف، نامساوی چی بی شف و ...) - نمونه‌گیری(گروهی، سیستماتیک، خوشه‌ای، پارامتر و آماره، توزیع نمونه‌ای میانگین و واریانس و ...) - تئوری برآورد(برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای و ... ) -آزمون فرض آماری(فرض صفر و فرض مقابل، ناحیه‌ رد، انواع خطا، توان آزمون، تصمیم‌گیری و ...) - تحلیل واریانس(یک عاملی و دو عاملی) - همبستگی و رگرسیون و ضریب تعیین

 

منابع کنکور ارشد حسابداری درس حسابداری صنعتی

منابع

1- مروری جامع بر حسابداری صنعتی

2- حسابداری صنعتی دکتر علی اسدالهی- دکتر امیرحسین زاده و مهدی بوژمهرانی- انتشارات ماهان

3- حسابداری صنعتی جلد اول، دکتر محمدقسیم عثمانی، علی قاسم‌زاده (انتشارات ترمه)، مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف فرد، فصل اول و دوم و سوم و پنجم

4- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، پنجم و هفتم

5- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل ششم و نهم

6- مباحثی در حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست، دکتر احمد ظریف‌فرد، فصل هشتم و دهم و یازدهم و دوازدهم

سرفصل ها

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و هزینه سربار - هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله‌ای (تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی، طبقه‌بندی هزینه‌ها،تجزیه و تحلیل هزینه سربار، تسهیم هزینه‌های سربار، هزینه‌یابی سفارش کار و مرحله­ای، جریان تولید و گزارش تولید.)

هزینه‌یابی استاندارد - هزینه‌یابی جذبی و مستقیم ( انواع ظرفیت، روش‌های ثبت انحرافات،بستن انحرافات، کلیه انحرافات مواد،دستمزد و سربار، هزینه‌یابی جذبی و مستقیم و اختلاف آنها.)

تجزیه و تحلیل هزینه،حجم و سود - هزینه‌یابی محصولات مشترک - بودجه­بندی (تجزیه و تحلیل سربه سر، نمودار هزینه، حجم و سود،حاشیه ایمنی،مقدار و قیمت تولید و فروش، روش‌های مختلف تخصیص هزینه های مشترک، حسابداری محصولات فرعی، بودجه‌بندی جامع و انعطاف‌پذیر، بودجه بر مبنای صفر.)

بودجه‌بندی سرمایه‌ای-بهای تمام شده تفاضلی- تجزیه و تحلیل فروش، بهای تمام شده و سود ناخالص - موضوعات جدید (ارزش زمانی پول،روش‌های ارزیابی پروژه اعم از ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و...، بودجه‌بندی سرمایه‌ای در وضعیت‌های ریسکی،تصمیمات مربوط به توقف فعالیت، نقطه تعطیل،هزینه‌های تفاضلی، انتخاب از بین روش‌های مختلف، قیمت‌گذاری و جایگزینی تجهیزات، تحلیل انحرافات فروش و سود ناویژه.)

 

حسابداری مالی      

منابع

1- مروری جامع بر حسابداری مالی

2- حسابداری مالی دکتر بهنام حداد-انتشارات ماهان

3- نشریه شماره180راهنمای به کارگیری استانداردهای4و 5، حسابداری میانه، دکتر شکرا... خواجوی، انتشارات ترمه، نشریه شماره192راهنمای به کار گیری استاندارد(11)، نشریه شماره 193 راهنمای به کارگیری استاندارد(17)، نشریه شماره 179 راهنمای به کارگیری استاندارد(8)

4- نشریه شماره94شرکت‌های سهامی

5- نشریه شماره190و191راهنمای به کارگیری استاندارد شماره (21)

6- نشریه شماره185راهنمای به کارگیری استاندارد شماره(9)، نشریه 184راهنمای به کارگیری استاندارد(22)، کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی(2 جلد)، ایرج نوروش و کرمی، حسابداری پیشرفته 2 شکراله خواجوی و ابراهیم ابراهیمی

سرفصل ها

چارچوب نظری، صورت‌های مالی شامل تراز‌نامه، سود و زیان، سود و زیان جامع، موجودی نقد، حسابداری دریافتنی، سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت، دارایی‌های ثابت، دارایی‌های نامشهود، موجودی مواد کالا، صورت جریان وجوه نقد

شرکت‌های سهامی، سود هر سهم، ساخت املاک، فعالیتهای کشاورزی، بیمه و بازنشستگی، دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش،اوراق قرضه

اجاره سرمایه‌ای، فروش اقساطی، گزارش‌گری قسمتها، کالای امانی و حق العمل کاری، حسابداری شعب، تسعیر ارز ، مشارکت مخصوص، صورت‌های مالی میان دوره‌ای، پیمان‌های بلند مدت

ترکیب شرکت‌ها، صورت‌های مالی تلفیقی، شرکت‌های تضامنی، حسابداری دولتی

 

Accountants

حسابرسی

منابع

1-مروری جامع بر حسابرسی

2- حسابرسی دکتر حامد محمدی انتشارات ماهان

3- پرسشهاي چهار گزينه‌اي CPA كورش اماني و فاضلي- سازمان حسابرسي

سرفصل ها

1) مفاهیم و مبانی حسابرسی2) آیین رفتار حرفه‌ای3) حرفه حسابرسی در ایران و مسئولیت حسابرسان در ارتباط با تقلب و اشتباه و قوانین و مقررات. (رابطه بین حسابداری و حسابرسی، فلسفه وجودی حسابرسی، سیر تکاملی حسابرسی، انواع حسابرسی، کلیه موارد مربوط به آیین رفتار حرفه‌ای، مسئولیت حسابرس در مورد تحریف و اشتباه و عدم رعایت قوانین و مقررات.)

1) برنامه ریزی کار حسابرسی2)کنترل های داخلی .( راه‌های کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی، قرارداد حسابرسی، طرح کلی و برنامه حسابرسی،حسابرسی مبتنی بر ریسک، اهمیت و رابطه آن با ریسک و تعیین نوع،محتوا و حدود آزمونهای حسابرسی،شناخت کنترل‌های داخلی و محدودیت‌های آن، روش‌های بر‌آورد خطر، مستندسازی شناخت،عوامل خطر تقلب، حسابرسی داخلی،نامه مدیریت و شرایط قابل گزارش، حسابرسی واحد­های اقتصادی کوچک،اجزای کنترل داخلی.)

1) جمع آوری شواهد کافی و مناسب2) برنامه های حسابرسی .(کافی و مناسب بودن شواهد، ادعاهای مدیریت، روشهای کسب شواهد،جمع‌آوری شواهد و مخارج آن، انواع شواهد، استفاده از خدمات حسابرس دیگر، رسیدگی به برآوردهای حسابداری،اجرای آزمونهای محتوا در مورد اقلام ترازنامه و سود و زیان،اثبات اقلام سود و زیان،اهداف کلی برنامه های حسابرسی،کلیه برنامه‌های حسابرسی و اثبات ادعاها در همه‌ سطوح.)

1) گزارش حسابرسی2) سایر خدمات حسابرسان3) نمونه گیری، مستندسازی، کاربرگ‌های حسابرسی و کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی. (اهداف و اجزای گزارش، انواع گزارش، انواع بندها در گزارش حسابرسی، حالات خاص در گزارشگری،اظهار نظر متفاوت، اطلاعات مقایسه‌ای، سایر اطلاعات،بازرس قانونی،گزارش در موارد خاص،بررسی اجمالی،روشهای توافقی،اطلاعات مالی آتی،خدمات تنظیم اطلاعات مالی توسط حسابرسان، قرارداد حسابرسی در مورد انواع خدمات اعتباردهی، تغییر در نوع خدمت،طراحی نمونه، عوامل موثر بر اندازه نمونه، مستندسازی،کاربرگ و پرونده‌های حسابرسی،کنترل کیفیت حسابرسی.)

 

 

داوطلبان گرامی جهت جمع‌بندی و خلاصه‌برداری ماه های آخر می توانید از کتابهای ماهان زیر استفاده نمائید:

1- کتاب کوچک حسابداری ماهان

2-کتاب 8 آزمون ماهان

 

 

جدول گرایشات ارشد حسابداری

نام درس

تعداد تست

ضرایب گرایشات

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

زبان عمومی و تخصصی

30

2

2

2

حسابداری مالی

25

3

2

2

حسابداری صنعتی

25

2

2

3

حسابرسی

25

2

3

2

ریاضی و آمار

30

3

3

3

دانشگاه های پذیرنده دوره کارشناسی ارشد حسابداری برای دوره روزانه تهران به شرح زیر است برای اطلاع از دانشگاه های سراسر کشور برای این رشته به سایت سنجش مراجعه نمایید

دوره تحصیلی

نام دانشگاه

ظرفیت

روزانه

دانشگاه تهران

7

روزانه

دانشگاه شهيد بهشتي

5

روزانه

علامه طبابایی

6

روزانه

دانشگاه خوارزمي

12

روزانه

دانشگاه تربيت مدرس

7

 

 

مصاحبه با رتبه یک کارشناسی ارشد حسابداری
نظرات کاربران

UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage
UserImage

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین
نظر خودرا وارد کنید!