کارشناسی ارشد مدیریت مالی * معرفی رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی

گرایش‌های مختلف کارشناسی ارشد مدیریت مالی:

«رشته مدیریت مالی» در حال حاضر فاقد گرایش می باشد ولی «رشته مالی» که از سال 1392 ایجاد شده است شامل گرایشهای 1- مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، 2-بانکداری ، 3-بیمه ، 4-مستغلات، 5-حقوق مالی و 6-تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت و گاز می باشد.

 

واحدهای درسی «رشته  مدیریت مالی» در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است. درسهای این رشته شامل تئوریهای مدیریت پیشرفته، اقتصاد مدیریت، بررسی موارد خاص در مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمانهای پولی و مالی، سیمنار مالی، مدیریت مالی پیشرفته ، حسابداری مدیریت، بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، سیستمهای اطلاعات مدیریت، پژوهش عملیاتی پیشرفته می باشد.

واحدهای درسی «رشته مالی» و گرایشهای مختلف آن در مقطع کارشناسی ارشد :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 6 واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد. تمامی درسهای این گرایش دو واحدی است.
دروس پایه (16 واحد مشترک برای تمام گرایش ها)
1-تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی، 2-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، 3-بازارها و نهادهای مالی، 4-مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، 5-مهندسی مالی و مدیریت ریسک، 6-مدیریت مالی پیشرفته، 7-اقتصادسنجی مالی، 8-مدل سازی مالی

دروس اختیاری (4 واحد یعنی 2 درس از بین دروس زیر)

1-مدیریت مالی بین المللی ، 2-سرمایه گذاریهای جایگزین، 3-مدلسازی مالی پیشرفته، 4-علوم و ریاضیات اکچواری، 5-سرمایه گذاری در مستغلات، 6-مالی رفتاری، 7-حقوق قراردادها، 8-حقوق مالیه عمومی، 9-اقتصاد انرژی، 10-مدیریت مالی استراتزیک، 11-تأمین مالی پروژه ها، 12-روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها ، 13-تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام 

دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - 6 واحد

1- ابزارهای مالی اسلامی ، 2- مهندسی مالی پیشرفته ، 3-فرایندهای تصادفی در مالی

دروس تخصصی گرایش بانکداری - 6 واحد
1- مدیریت بانک و بانکداری اسلامی ، 2-مدیریت ریسک در بانک ها ، 3-بانکداری بین المللی

دروس تخصصی گرایش بیمه - 6 واحد
1- بیمه اسلامی ، 2-قراردادهای بیمه پیشرفته ، 3-بیمه های اتکایی

دروس تخصصی گرایش مستغلات - 6 واحد
1- روشهای اسلامی تأمین مالی مسکن ، 2-ارزشیابی مستغلات ، 3-صندوق های سرمایه گذاری مستغلات

دروس تخصصی گرایش حقوق مالی - 6 واحد
1- مبانی حقوق مالی ، 2-حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل ، 3-حقوق و مقررات بانکداری اسلامی و بین الملل

دروس تخصصی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت وگاز  - 6 واحد
1- تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ، 2-مدیریت ریسک انرژی ، 3-حقوق نفت و گاز

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 ضرایب مربوط به رشته مدیریت مالی و همچنین رشته مالی (گرایشهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ،  بیمه ، مستغلات) یکسان و به صورت جدول زیر می باشد


شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 15 150
تئوریهای مدیریت 2 30
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 2 30
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 4 15
حسابداری مالی و صنعتی 4 15
ریاضی و آمار 3 20
اقتصاد خرد و کلان 3 20
مدیریت مالی 4 15

اطلاعات ضرایب مربوط به آزمون سال 1397 و اطلاعات تعداد سوالات و زمان مربوط به آزمون سال 1396 می باشد

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در 9 سال گذشته

توجه: دانشگاهها و ظرفیت ارائه شده مربوط به رشته های مدیریت مالی و مالی می باشد و ظرفیتهای مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی را شامل نمی شود.

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
روزانه 54 54 52 68 68 102 100 88 97
نوبت دوم (شبانه) 30 35 30 47 52 58 52 36 42
غیرانتفاعی - - - - 108 135 150 230 380
پیام نور - - - - - - - - -
مجازی - - - 62 - 60 40 40 40
پردیس خودگردان (بین الملل) - - 15 25 - 60 60 72 90
جمع کل 84 89 97 202 228 415 402 466 649

مقایسه ظرفیتها به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال92 سال93 سال94 سال95
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم
تهران 10 12 10 12 10 12 12 12 11 10 26 14 12 12 12 12 18 12
شهیدبهشتی 10 7 10 - 10 1 15 - 6 2 12 - 12 - 10 - 9 2
تهران - پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 5 5 6 6
علامه طباطبایی 6 7 14 13 12 12 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10 10 10
اصفهان 8 4 - - 10 - 19 - 10 - 5 2 3 3 - - - -
دانشکده علوم اقتصادی 20 - 20 10 10 5 12 15 14 12 8 4 12 8 - - - -
دانشگاه الزهرا - - - - - - - - 7 8 18 12 17 8 10 5 11 4
دانشگاه صنعت نفت - - - - - - - - - - 10 - 8 - 10 - 8 -
ارومیه - - - - - - - - - - - - 6 - 8 - 10 -
یزد - - - - - - - - - - - - 12 4 13 4 13 8
خوارزمی                             10 - 12 -
غیرانتفاعی ارشاد دماوند - - - - 36 - 30 30 30
غیرانتفاعی البرز قزوین - - - - 18 15 15 20 20
غیرانتفاعی کار (خرمدره) - - - - 18 15 - 20 20
غیرانتفاعی راغب اصفهانی - - - - 18 15 15 20 20
 غیرانتفاعی قشم - - - - 18 15 15 20 20
 غیرانتفاعی خاتم تهران - - - - - 15 15 40 30
 غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - - - - - 15 15 20 20
 غیرانتفاعی پرندک - - - - - 15 15 20 20
 غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد - - - - - 15 - - -
 غیرانتفاعی کوشیار- رشت - - - - - 15 15 20 20
غیرانتفاعی علم و هنر یزد - - - - - - 15 20 20
غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی خرد - بوشهر - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی خزر - محمودآباد - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی طبرستان - چالوس - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی مهر - کرمان - - - - - - - - 20
غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت - - - - - - - - 20
پردیس دانشگاه تهران-کیش - - 15 25 - 15 15 30 45
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- جلفا - - - - - 15 15 - -
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- کرج - - - - - 15 15 15 6
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - 15 15 10 10
دانشگاه شهیدبهشتی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10 9
دانشگاه یزد - پردیس خودگردان - - - - - - - 7 8
دانشگاه خوارزمی- پردیس خودگردان - - - - - - - - 12
دانشگاه تهران - مجازی - - - 62 - - - - -
دانشگاه تهران - پردیس قم - مجازی - - - - - 60 40 40 40

ظرفیت دوره های عادی و آموزش محور در سالهای 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 و 95 با هم جمع شده است
ظرفیت رشته های مدیریت مالی و مالی (گرایش های مختلف) با هم جمع شده است.


پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •